Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe

Podziel się

Bezpieczeństwo narodowe to stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorganizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzących z różnych dziedzin działalności państwa.

Terroryzm polega na użyciu siły lub przemocy fizycznej przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa. Ma na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub danym państwie ustępstw na drodze do realizacji celów.

Zajęcia z przedmiotu „Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe” obejmują m.in. następujące zagadnienia:

— Podstawowe pojęcia dotyczące terroryzmu i bezpieczeństwa narodowego oraz jego typologię i istotę.
— Obszary i cele państwa w zapobieganiu terroryzmowi i walce z nim.
— Historia, pojęcie, rodzaje, źródła, nurty i cele terroryzmu oraz metody funkcjonowania organizacji terrorystycznych.
— Wpływ zamachów terrorystycznych na bezpieczeństwo państwa.
— Rola i zadania służb specjalnych w zwalczaniu terroryzmu w Polsce.

Poruszane na zajęciach zagadnienia omawiane są na postawie doświadczeń zawodowych wykładowcy.

 

Zajęcia z przedmiotu „Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi ppłk Jerzy Kępiński.


Podziel się