Przejdź do treści

Regulamin praktyk
Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu

Rekrutacja trwa!

ZARZĄDZENIE REKTORA

WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU
nr 5/10/2020

z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk studenckich

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin studenckich praktyk zawodowych, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2020/2021.

Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu

 

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu w Warszawie

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 poz. 85), zarządzam, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Praktyki zawodowe dla studentów Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie są integralną częścią programu studiów, realizowanego dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia, mają zatem zróżnicowany wymiar czasowy oraz różne formy.

2. Zasady, tryb odbywania i zaliczania praktyk, wynikających z programów studiów określają sylabusy praktyk, opracowane na podstawie efektów uczenia się określonych przez Senat uczelni dla danego kierunku i poziomu.

3. Sylabusy praktyk uwzględniają w szczególności:

a. cele i zakres praktyk;

b. kierunkowe efekty uczenia się właściwe dla praktyk na danym kierunku;

c. metody i sposoby weryfikacji efektów uczenia się i oceny;

d. możliwe miejsca/instytucje realizacji praktyk, których zakres działań odpowiada sylwetce absolwenta danego kierunku studiów o określonym poziomie, formie i profilu kształcenia.

4. Wymiar i czas trwania, terminy realizacji poszczególnych praktyk zawodowych dla każdego kierunku studiów określa Sylabus praktyk stanowiący załącznik nr 1.

5. Student może odbyć praktyki zawodowe w innym terminie niż obowiązujący, po wcześniejszym złożeniu wniosku do Dziekana wraz z argumentacją dotyczącą niemożliwości odbycia praktyki w obowiązującym terminie.

Zasady i formy realizacji praktyk zawodowych

§ 2

1. Studenci odbywają praktykę w podmiotach gospodarczych i instytucjach krajowych oraz zagranicznych, których działalność jest związana lub pokrewna z kierunkiem studiów.

2. Praktyki mogą się odbywać w wybranej przez studenta instytucji. Studenci mogą również być kierowani na praktykę przez Uczelnię do instytucji, które podpisały porozumienie w sprawie współpracy.

3. Praktyki zawodowe są nieodpłatne, jednakże zakład pracy może ustalić wynagrodzenie za czynności wykonywane przez studenta w ramach praktyki, które ustalone jest odrębną umową zawartą pomiędzy studentem a zakładem pracy.

4. Studenci pobierający w okresie realizacji praktyki pomoc materialną nie tracą prawa do tego świadczenia.

5. Poza praktyką wynikającą z programu studiów, istnieje możliwość organizowania dla studentów praktyk, które mogą być realizowane oraz finansowane z funduszy Unii Europejskiej lub z innych funduszy krajowych i zagranicznych.

6. Szczegółowe zasady zaliczania studentowi praktyk na postawie doświadczenia zawodowego reguluje odrębna Uchwała Senatu.

Zadania koordynatora ds. praktyk studenckich

§ 3

1. Rektor powołuje odrębnym zarządzeniem koordynatora ds. praktyk studenckich, który sprawuje nadzór organizacyjno-administracyjny nad przebiegiem praktyk zawodowych.

2. Do zadań koordynatora ds. praktyk studenckich należy:

a. nadzór nad opracowywaniem i bieżącą weryfikacją dokumentacji dotyczącej praktyki;

b. informowanie studentów o zasadach i terminach realizacji praktyki zawodowej w danym semestrze/roku akademickim;

c. zatwierdzanie umów zawieranych z zakładami pracy oraz skierowań na praktykę (załącznik 2 i 3);

d. weryfikacja pod względem formalnym przedstawionej przez studenta dokumentacji praktyki zawodowej we współpracy z Dziekanem;

e. koordynacja we współpracy z oddelegowanym pracownikiem Biura Karier WWSB;

f. opracowanie i bieżąca weryfikacja sylabusów oraz programów praktyk;

g. wybiórcza kontrola przebiegu/realizacji praktyk przez studentów w zakładach pracy;

h. prowadzenie dla studentów konsultacji dotyczących realizacji praktyk;

i. ocena merytoryczna przebiegu praktyki i ostateczna weryfikacja dokumentacji praktyki;

j. decyzja o zaliczeniu bądź niezaliczeniu praktyki zawodowej;

k. terminowy wpis oceny do elektronicznego dziekanatu.

Zadania zakładu pracy i zakładowego opiekuna praktyk

§ 4

1. Zakład pracy, przyjmując studenta/ów na praktykę zawodową:

a. wyznacza zakładowego opiekuna praktyki;

b. zawiera umowę z Uczelnią o realizację praktyki studenckiej;

c. przygotowuje stanowiska pracy dla zadeklarowanej liczby praktykantów;

d. przeprowadza szkolenia dla praktykantów (obowiązujące w zakładzie pracy, w tym szkolenia BHP);

e. udostępnia wyposażenie oraz materiały niezbędne do realizacji praktyki zawodowej.

2. Zadania zakładowego opiekuna praktyki:

a. zapoznanie praktykanta z zakładem pracy, profilem jego działalności i organizacją pracy;

b. zapoznanie praktykanta z regulaminami i zasadami obowiązującymi na stanowisku pracy, w tym o ochronie tajemnicy służbowej i państwowej;

c. planowanie zadań dla praktykanta, przy uwzględnieniu efektów uczenia się, wymaganych w programie studiów dla danego kierunku studiów;

d. nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją praktyki studenta;

e. akceptacja raportu studenta (zał. 4), potwierdzenie przebiegu praktyki w dzienniku praktyki (zał. 5) oraz wystawienie oceny w zaświadczeniu o ukończeniu praktyki zawodowej (zał. 6);

f. wypełnienie ankiety dla pracodawcy (zał. 7).

Obowiązki praktykanta

§ 5

1. Obowiązki studenta przed rozpoczęciem praktyki:

a. zapoznanie się z informacjami i dokumentami dostępnymi na stronie internetowej Uczelni,

b. zgłoszenie się do koordynatora ds. praktyk studenckich w celu zatwierdzenia miejsca realizacji praktyki poprzez podpisanie przez koordynatora wypełnionego przez studenta skierowania na praktykę zawodową (załącznik 3) oraz umowy o realizacji praktyki (załącznik 2).

2. Obowiązki studenta w trakcie realizacji praktyki:

a. ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) – o ile ubezpieczenie OC jest wymagane w zakładzie pracy;

b. realizacja praktyk zgodnie z sylabusem praktyk;

c. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

d. przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz ochrony poufności danych w zakresie określonym przez zakład pracy.

3. Obowiązki studenta po zrealizowaniu praktyki – w celu zaliczenia praktyki student, w terminie wskazanym w Ramowym harmonogramie realizacji praktyk zawodowych (zał. 1) zobowiązany jest przedłożyć koordynatorowi ds. praktyk studenckich następujące dokumenty:

a. wypełnioną i podpisaną umowę o realizacji praktyki (zał. 2);

b. raport studenta z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej, którego wzór stanowi załącznik 4;

c. dziennik praktyk, którego wzór stanowi załącznik 5;

d. zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej, którego wzór stanowi załącznik 6;

e. wypełnioną i potwierdzoną pieczątką zakładu pracy ankietę dla pracodawcy, której wzór stanowi załącznik 7.

4. Student nie może się powoływać na odbywanie praktyki zawodowej jako na okoliczność usprawiedliwiającą niewykonywanie jakichkolwiek innych obowiązków studenta.

Warunki zaliczenia praktyk

§ 6

1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się studenta z obowiązków określonych w niniejszym regulaminie oraz w sylabusie praktyki obowiązującym na danym kierunku i poziomie studiów.

2. Ostateczna ocena (w skali od 2 do 5) z przedmiotu Praktyka zawodowa wystawiana jest przez koordynatora ds. praktyk studenckich na podstawie oceny zakładowego opiekuna praktyk sugerowanej w zaświadczeniu o ukończeniu praktyki zawodowej (załącznik 6).

3. Student jest informowany o zaliczeniu lub niezaliczeniu danego zakresu praktyki zawodowej za pośrednictwem informatycznego systemu obsługi studiów: e-dziekanat.

4. W wyjątkowych sytuacjach, na pisemną prośbę studenta zaopiniowaną przez koordynatora ds. praktyk studenckich, Dziekan może wyrazić zgodę na przeniesienie zaliczenia przedmiotu Praktyka zawodowa na inny termin.

5. Student, który nie zaliczył praktyki, może ubiegać się o jej powtarzanie na zasadach tożsamych z powtarzaniem przedmiotu.

6. Niezaliczenie praktyki zawodowej jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu.

Postanowienia końcowe

§ 7

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanowi.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2020/2021.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!