Skip to content
+48 730 556 366
 • Polski
 • English

Projekty rozwojowe

Rekrutacja trwa!

Dział Koordynacji Projektów Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu złożył akces w kilku postępowaniach mających na celu pozyskanie funduszy. Uczelnia czeka na rozstrzygnięcie konkursów.

Projekt:„Dostępna Szkoła Wyższa”

projekty-rozwojowe-logotypy

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu realizuje projekt „Dostępna Szkoła Wyższa”

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A022/21

Koszty kwalifikowalne projektu: 1 982 948,40 PLN

Wysokość wkładu UE: 1 671 228,91 PLN

Cel projektu: Projekt zapewni uczelni osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego, poprzez zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, w szczególności rekrutacji, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej.

Działania służące realizacji celu projektu:

 • zniwelowanie barier dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zaangażowanie przedstawicieli środowiska wewnętrznego w uczelni (studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów z niepełnosprawnościami) oraz specjalistów w tej tematyce ze środowisk zewnętrznych w celu sprecyzowania potrzeb i racjonalnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami;
 • dostosowanie materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie procesu rekrutacji, kształcenia czy działalności naukowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania;
 • wdrożenie metodyki nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami;
 • wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć;
 • dostosowanie administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz form kształcenia;
 • wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez opracowanie procedur wsparcia edukacyjnego i ich upowszechnienie na uczelni, przygotowanie materiałów popularyzujących ideę edukacji włączającej, włączenia społecznego i różnorodności;
 • likwidacja barier architektonicznych; obejmująca nie tylko siedzibę jednostki zajmującej się dostępnością, ale inne miejsca w uczelni, ważne dla codziennego funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami;
 • wsparcie studentów i absolwentów z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej;
 • podniesienie kompetencji kadr uczelni poprzez przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za infrastrukturę uczelni w zakresie świadomości związanej z barierami środowiska fizycznego.

Planowane efekty projektu: W ramach projektu zostanie zwiększona dostępność Uczelni dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Działania na rzecz zniwelowania barier i wyrównania szans osób niepełnosprawnych będą dotyczyły wszystkich obszarów tj.: struktury organizacyjnej, procedur istniejących w uczelni, rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych (m. in.: systemy nawigacji, oznaczenia poziome, pętle indukcyjne), wdrożenie technologii wspierających proces kształcenia oraz funkcjonowania studenta z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. W ramach projektu Uczelnia wdroży także szereg rozwiązań w obszarze wsparcia edukacyjnego uwzględniających studentów z różnymi rodzajami dysfunkcji, powstanie szereg w pełni dostosowanych materiałów dydaktycznych. Zwiększy się odsetek zajęć, również praktycznych, które będzie można zrealizować w formule zdalnej. Zostanie wdrożone rozwiązanie umożliwiające realizację zdalnych egzaminów i zaliczeń w formie dostosowania dla różnych rodzajów niepełnosprawności.
W projekcie założono stworzenie dostosowań w odniesieniu do wszystkich etapów funkcjonowania ON na uczelni, od procesu rekrutacji, przez studiowanie i funkcjonowanie jako student, aż po wsparcie studentów i absolwentów z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej. Projekt przyczyni się również do zwiększenia świadomości w zakresie tematyki dotyczącej niepełnosprawności dzięki szkoleniom z tego zakresu dedykowanym przedstawicielom wszystkich grup środowiska akademickiego oraz materiałom i publikacjom, które utworzą ogólnodostępną bazę wiedzy.

Projekt: „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Znaki_strona_www

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu realizuje projekt „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Numer umowy o dofinansowanie: MEiN/2021/67/DIR/WUN/12

Obsługę administracyjną zapewnia: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Okres realizacji projektu: od 03.2021 r. do 12.2021 r.

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 40 038,84 zł

Cel główny projektu: Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.