Przejdź do treści

Projekty rozwojowe

Rekrutacja trwa!

Dział Koordynacji Projektów Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu złożył akces w kilku postępowaniach mających na celu pozyskanie funduszy. Uczelnia czeka na rozstrzygnięcie konkursów.

W ramach zadania numer 2 Szkolenia dla kadry uczelni zwiększające wiedzę na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Biznesu w projekcie „Dostępna Szkoła Wyższa”, numer: POWR.03.05.00-00-A022/21, planujemy realizację następujących szkoleń dla kadry kierownicze, dydaktycznej i administracyjnej Uczelni:

1. Szkolenie: Zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami w świetle ograniczeń sprawności (grupa 10 os., 2 dni) – termin realizacji szkolenia: 29-30.06.2023 r., forma szkolenia: stacjonarna,

2. Szkolenie: Wrażliwość na niepełnosprawność w kontekście mechanizmów stereotypizacji i wykluczenia (grupa 10 os., 2 dni) – termin realizacji szkolenia: 4-5.07.2023 r., forma szkolenia: stacjonarna/ hybrydowa.

3. Szkolenie: Uczelnia sprawna dla niepełnosprawnych (grupa 10 osób, 2 dni) – termin realizacji szkolenia: 6-7.07.2023 r., forma szkolenia: stacjonarna/ hybrydowa,

Projekt:„Dostępna Szkoła Wyższa”

Logo Fundusze Europejskie. "Wiedza Edukacja Rozwój" Flaga Polski "Rzeczpospolita Polska" Flaga Unii Europejskiej "Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny"

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu realizuje projekt „Dostępna Szkoła Wyższa”

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-A022/21

Koszty kwalifikowalne projektu: 1 982 948,40 PLN

Wysokość wkładu UE: 1 671 228,91 PLN

Cel projektu: Projekt zapewni uczelni osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do poziomu wyjściowego, poprzez zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, w szczególności rekrutacji, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej.

Działania służące realizacji celu projektu:

  • zniwelowanie barier dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez zaangażowanie przedstawicieli środowiska wewnętrznego w uczelni (studentów, doktorantów, pracowników, absolwentów z niepełnosprawnościami) oraz specjalistów w tej tematyce ze środowisk zewnętrznych w celu sprecyzowania potrzeb i racjonalnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami;
  • dostosowanie materiałów dydaktycznych oraz dostosowanie procesu rekrutacji, kształcenia czy działalności naukowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
  • zakup sprzętu specjalistycznego i oprogramowania;
  • wdrożenie metodyki nauczania języków obcych w formach zapewniających pełny dostęp dla osób z różnorodnymi niepełnosprawnościami;
  • wdrażanie dostosowanych form zajęć sportowych wraz ze szkoleniem osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich zajęć;
  • dostosowanie administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych oraz form kształcenia;
  • wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia poprzez opracowanie procedur wsparcia edukacyjnego i ich upowszechnienie na uczelni, przygotowanie materiałów popularyzujących ideę edukacji włączającej, włączenia społecznego i różnorodności;
  • likwidacja barier architektonicznych; obejmująca nie tylko siedzibę jednostki zajmującej się dostępnością, ale inne miejsca w uczelni, ważne dla codziennego funkcjonowania studentów z niepełnosprawnościami;
  • wsparcie studentów i absolwentów z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej;
  • podniesienie kompetencji kadr uczelni poprzez przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za infrastrukturę uczelni w zakresie świadomości związanej z barierami środowiska fizycznego.

Planowane efekty projektu: W ramach projektu zostanie zwiększona dostępność Uczelni dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Działania na rzecz zniwelowania barier i wyrównania szans osób niepełnosprawnych będą dotyczyły wszystkich obszarów tj.: struktury organizacyjnej, procedur istniejących w uczelni, rozwiązań architektonicznych i infrastrukturalnych (m. in.: systemy nawigacji, oznaczenia poziome, pętle indukcyjne), wdrożenie technologii wspierających proces kształcenia oraz funkcjonowania studenta z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. W ramach projektu Uczelnia wdroży także szereg rozwiązań w obszarze wsparcia edukacyjnego uwzględniających studentów z różnymi rodzajami dysfunkcji, powstanie szereg w pełni dostosowanych materiałów dydaktycznych. Zwiększy się odsetek zajęć, również praktycznych, które będzie można zrealizować w formule zdalnej. Zostanie wdrożone rozwiązanie umożliwiające realizację zdalnych egzaminów i zaliczeń w formie dostosowania dla różnych rodzajów niepełnosprawności.
W projekcie założono stworzenie dostosowań w odniesieniu do wszystkich etapów funkcjonowania ON na uczelni, od procesu rekrutacji, przez studiowanie i funkcjonowanie jako student, aż po wsparcie studentów i absolwentów z niepełnosprawnością w procesie aktywizacji zawodowej. Projekt przyczyni się również do zwiększenia świadomości w zakresie tematyki dotyczącej niepełnosprawności dzięki szkoleniom z tego zakresu dedykowanym przedstawicielom wszystkich grup środowiska akademickiego oraz materiałom i publikacjom, które utworzą ogólnodostępną bazę wiedzy.

Projekt: „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Flaga i Godło Polski

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu realizuje projekt „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Numer umowy o dofinansowanie: MEiN/2021/67/DIR/WUN/12

Obsługę administracyjną zapewnia: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Okres realizacji projektu: od 03.2021 r. do 12.2021 r.

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

Całkowity koszt realizacji projektu: 40 038,84 zł

Cel główny projektu: Celem przedsięwzięcia jest wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.