Skip to content
+48 730 556 366
Unia EuropejskaUnia Europejska
 • Polski
 • English

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa

Procedura przyjęcia

Podstawą przyjęcia na studia do
Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
jest złożenie kompletu dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym

Na studia licencjackie należy złożyć:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • 3 fotografie formatu 35 x 45 mm,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

Kto może studiować?

Absolwenci szkół średnich legitymujący się świadectwem dojrzałości. Studenci innych uczelni, którzy interesują się ekonomią, finansami, marketingiem itp.

Rozważasz przeniesienie się z innej uczelni do WWSB?

Złóż w Biurze Rekrutacji:

– podanie do Dziekana
– wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i ECTS.

Na tej podstawie Dziekan podejmie decyzję o przyjęciu, określi przedmioty, które mogą zostać uznane oraz zasady uzupełnienia różnic programowych. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu decyzji Dziekana, złóż wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Zapisz się na studia!

Biuro Rekrutacyjne

(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

+48 690 890 760;
+48 730 556 366
rekrutacja@wwsb.edu.pl