Przejdź do treści

Zasady rekrutacji

Rekrutacja trwa

Procedura przyjęcia

Podstawą przyjęcia na studia do
Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
jest złożenie kompletu dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym

Na studia licencjackie należy złożyć:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • 3 fotografie formatu 35 x 45 mm,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

 • Kto może studiować?

  Absolwenci szkół średnich legitymujący się świadectwem dojrzałości. Studenci innych uczelni, którzy interesują się ekonomią, finansami, marketingiem itp.

 • Rozważasz przeniesienie się z innej uczelni do WWSB?

  Złóż w Biurze Rekrutacji:

  – podanie do Dziekana
  – wykaz zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin i ECTS.

  Na tej podstawie Dziekan podejmie decyzję o przyjęciu, określi przedmioty, które mogą zostać uznane oraz zasady uzupełnienia różnic programowych. Po otrzymaniu i zaakceptowaniu decyzji Dziekana, złóż wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Zapisz się na studia!

Biuro Rekrutacyjne

(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

+48 690 890 760;
+48 730 556 366
rekrutacja@wwsb.edu.pl