Przejdź do treści

Osoby z niepełnosprawnościami

Rekrutacja trwa!

Podejmowane przez Warszawską Wyższą Szkołę Biznesu kompleksowe działania na rzecz otwarcia Uczelni na potrzeby wszystkich zmierzają do zapewnienia równych szans w dostępie do procesu kształcenia dla wszystkich studentek i studentów z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. WWSB tworzy studentkom i studentom z niepełnosprawnościami warunki do jak najpełniejszego wykorzystania ich uzdolnień i talentów oraz  rozwinięcie zainteresowań, co w przyszłości zaowocuje sukcesami w poszukiwaniu pracy. Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu zapewnia nie tylko przyjazną atmosferę, lecz także środki materialne i techniczne, ułatwiające realizację indywidualnych potrzeb, oraz stymulujące do wszechstronnego rozwoju naszych studentek i studentów. Pracujemy nad likwidacją wszelkich barier celem osiągnięcia pełnego udziału studentek i studentów z niepełnosprawnościami w życiu naszej uczelni.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Studentki i studenci z niepełnosprawnościami, zainteresowani wsparciem ze strony Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu podczas studiów, zachęcamy o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu.

Biuro czynne od poniedziałku do piątku 9:00 – 15:00

tel.: 572 217 384

e-mail: bon@wwsb.edu.pl

szczesliwi studenci patrzą w kamerę

Formy wsparcia

Stypendium specjalne – stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Wsparcie materialne czyli stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnościami to pomoc materialna przysługująca każdej studentce i każdemu studentowi Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny równoważny z nim dokument. W procesie pozyskiwania tego stypendium nie jest wymagane zaświadczenie o dochodach; jedynym potrzebnym dokumentem jest odpowiednie orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność oraz wypełnienie wniosku o stypendium specjalne.

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Studentki i studenci z niepełnosprawnościami mogą się ubiegać o pomoc w zdobyciu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach modułu II programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez (PFRON) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wsparcie jest skierowane do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym, pobierających naukę w szkołach wyższych, w tym na studiach pierwszego stopnia (licencjackich), na studiach drugiego stopnia (magisterskich), na jednolitych studiach magisterskich oraz na studiach podyplomowych.
Dofinansowanie obejmuje koszt opłaty za naukę (czesne). W przypadku studentów szkół wyższych przewidziany jest także dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia, w tym kosztów z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

Więcej informacji na temat wsparcia osób z niepełnosprawnościami można uzyskać w witrynie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: pfron.org.pl oraz w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON: sow.pfron.org.pl

Dostęp do specjalistycznego sprzętu i oprogramowania

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu, mając na uwadze, że nie tylko podjazdy i windy, lecz także dostęp do nowoczesnych technologii ułatwia przyswajanie wiedzy i kształtowanie umiejętności, zapewnia osobom z niepełnosprawnościami możliwość skorzystania ze sprzętu i oprogramowania ułatwiającego proces kształcenia w trakcie studiów.

Kontakt dla osób zainteresowanych wsparciem: bon@wwsb.edu.pl

Wsparcie psychologiczne

Biuro ds. osób z niepełnosprawnością WWSB oferuje studentkom i studentom dostęp do wsparcia psychologicznego.

Osoby zainteresowane spotkaniem ze specjalistą psychologiem-psychoterapeutą proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnościami pod adresem: bon@wwsb.edu.pl

Doradztwo zawodowe

Biuro Karier Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu współpracuje z profesjonalnymi doradcami zawodowymi, którzy udzielają studentom wskazówek, jak pokierować ścieżką kariery z uwzględnieniem specyficznej pozycji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy skontaktować się z Biurem Karier WWSH pod adresem: biuro.karier@wwsb.edu.pl

Indywidualny plan zajęć

Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu podejmuje liczne działania zmierzające do wyrównania szans w kształceniu dla studentek i studentów będących osobami z niepełnosprawnościami, uwzględniając stopień i charakter niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów, umożliwiając dostosowanie zajęć do ich indywidualnych potrzeb. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość w trakcie studiowania korzystać z pełnej oferty edukacyjnej WWSB w formie indywidualnego toku studiów, dostosowanego do ich możliwości i stanu zdrowia. Studentki i studenci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać wsparcie opiekuna naukowego wskazanego przez Dziekana. Dodatkowo, w celu wyrównania szans edukacyjnych, studentka i student będący osobą z niepełnosprawnością może skorzystać podczas zajęć i egzaminów z pomocy asystenta.

Kontakt dla osób zainteresowanych wsparciem: bon@wwsb.edu.pl

Dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Studentki i studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu w ramach wsparcia mają zapewniony dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej będącej ogromną bazą zbiorów cyfrowych książek i podręczników akademickich w pełni przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Baza ABC jest stale poszerzana o nowe pozycje zamawiane przez studentki i studentów z niepełnosprawnościami i opracowywane przez specjalistyczne ośrodki adaptacji na Uniwersytecie Warszawskim i uczelniach partnerskich. Zbiory Akademickiej Biblioteki Cyfrowej są katalogowane, opisywane oraz weryfikowane pod kątem jakości. Dostęp do zbiorów jest realizowany poprzez interfejs zaprojektowany z uwzględnieniem dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zawartość katalogów biblioteki można przejrzeć na stronie www.abc.uw.edu.pl bez konieczności zakładania konta.

Studentki i studenci Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu z niepełnosprawnościami mogą uzyskać dostęp do zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej za pośrednictwem biura ds. osób z niepełnosprawnościami WWSB.

Kontakt dla osób zainteresowanych dostępem do zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej: bon@wwsb.edu.pl

Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami

Powołany przez Rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu Pełnomocnik rektora ds. osób z niepełnosprawnościami jest pracownikiem do kompleksowego wsparcia studentek i studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia w WWSB.

Kontakt z pełnomocnikiem rektora ds. osób z niepełnosprawnościami bon@wwsb.edu.pl

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!