Przejdź do treści

Zarządzanie i Przywództwo w biznesie

studia magisterskie

Rekrutacja trwa!

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie mają na celu przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach zarządczych średniego i wyższego szczebla, a więc menedżerów posiadających kompetencje przyszłości.

Studia na kierunku Zarządzanie na poziomie II stopnia są adresowane do kandydatów zainteresowanych zawodową działalnością menedżerską, charakteryzujących się otwartością na zmiany wykazują chęć rozwoju i kształtowania otoczenia w celu osiągnięcia założonych celów, a tym samym charakteryzują się uczciwością, poszanowaniem ludzi i wrażliwością społeczną. Przyszły menedżer, od którego zależy wytyczanie kierunków rozwoju dla organizacji musi także wykazywać się poczuciem odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz ich konsekwencje w przyszłości.

W ramach kierunku Zarządzanie na studiach magisterskich (II stopnia) oferujemy specjalności:

STUDIA MAGISTERSKIE – ZARZĄDZANIE

Kierunek Zarządzanie
Tryb
 • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
 • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy polski, angielski
Uzyskiwany tytuł magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych

Opis specjalności

Opis specjalności

Specjalność Zarządzanie i przywództwo w biznesie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na obecnych i przyszłych liderów w organizacjach, charakteryzujących się skutecznością w zarządzaniu organizacjami w zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do pracy na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych, zarówno w małych firmach, jak i dużych międzynarodowych korporacjach, w działach marketingu i public relations, a także administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci mogą także podjąć pracę w zawodzie negocjatora lub doradcy klienta.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

Zarządzanie: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wpisowe 400 zł

ZARZĄDZANIE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
  opłata roczna
opłata semestralna*
opłata ratalna
(kwota jednej z 12 rat)
I rok 4600 zł
550zł
1900 zł/2700 zł
2550zł/2950zł
399 zł
480 zł

*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim. W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Studia w języku polskim

Bezpieczeństwo Narodowe: studia stacjonarne i niestacjonarne

Wpisowe 400 zł

Opłaty za studia z kierunku Bezpieczeństwo Narodowe-magisterskie
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
  opłata roczna
opłata semestralna*
opłata ratalna
(kwota jednej z 12 rat)
I rok 4600 zł
5500zł
1900 zł/2700 zł
2550zł/2950zł
399 zł
480 zł

*pierwsza kwota obowiązuje w semestrze zimowym, druga w semestrze letnim. W kolejnych latach opłata czesnego nieznacznie wzrasta.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia magisterskie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich,
 • 3 fotografie formatu 35 x 45 mm,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

szczesliwi studenci patrzą w kamerę