Przejdź do treści

Pomoc materialna dla studenta

Rekrutacja trwa!

Jak sfinansować naukę w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu?

Istnieje kilka sposobów. Wybierz najlepszą dla siebie formę pomocy materialnej.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne przyznawane jest studentowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. O stypendia socjalne mogą się ubiegać studenci wszystkich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, których miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza określonej kwoty. Kwota ustalana jest na zasadach określonych w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

szczesliwi studenci patrzą w kamerę

Stypendium Rektora

Warto być prymusem… Stypendium Rektora dla najlepszych studentów będzie mógł otrzymać student, który uzyska za rok studiów wysoką średnią ocen lub będzie posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Brane są także pod uwagę czynny udział w konferencjach organizowanych przez uczelnię oraz aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez WWSB lub partnerów uczelni, oraz opieka i pomoc cudzoziemcom rozpoczynającym u nas naukę na I roku studiów.

Studentka z teczkami
kobieta zagląda w ksiązkę chlopaka obok

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każdy student, który złoży wniosek wraz z zaświadczeniem orzekającym o jego niepełnosprawności potwierdzonej przez właściwy organ. Wielu studentów WWSH co miesiąc pobiera kilkaset złotych, dzięki temu studenci WWSB mają dodatkowe środki finansowe, które mogą przeznaczyć na dowolny cel.

Zespół patrzy w ekran komputera

Zapomoga

Zapomoga może być przyznawana studentowi dwa razy w roku akademickim, otrzymują ją osoby, które z przyczyn losowych znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Kredyt studencki

Najważniejszą zaletą kredytu studenckiego jest to, że w okresie studiów nie trzeba go spłacać, a odsetki za ten okres opłaca Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków pochodzących z budżetu państwa. Spłata rat rozpoczyna się dopiero w dwa lata po ukończeniu studiów. Kredytobiorcy mają pełną swobodę wydawania tych środków. Jest to kredyt na preferencyjnych warunkach, z bardzo niskim oprocentowaniem. Kredyt studencki może być wypłacany przez cały okres trwania studiów, 10 miesięcy w roku. Spłaca się go dwa razy dłużej niż się go pobiera. O szczegóły udzielania kredytu zapytaj w swoim banku.

pracownicy korporacji

W roku akademickim 2019/2020 miesięczna kwota wypłacana z tytułu stypendiów socjalnych wynosiła ok. 1 500 zł, stypendiów Rektora – do 400 zł, natomiast stypendiów dla osób niepełnosprawnych – do 600 zł.

Wnioski o przyznanie odpowiedniego stypendium

Wnioski o przyznanie stypendium należy zarejestrować poprzez platformę e-Dziekanat. Szczegółowe informacje możliwe do uzyskania w Dziekanacie, Kwesturze lub w e-Dziekanacie.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!