Skip to content
+48 730 556 366
Unia EuropejskaUnia Europejska
 • Polski
 • English

Zarządzanie kryzysowe

studia magisterskie

Rekrutacja trwa!

Bezpieczeństwo Narodowe to kierunek studiów będący odpowiedzią na złożoność sytuacji politycznej w dzisiejszym świecie oraz na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Kierunek studiów w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu został przygotowany z myślą o studentach, którzy interesują się sprawami bezpieczeństwa oraz kwestią militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących w dzisiejszym świecie.

W ramach kierunku Bezpieczeństwo narodowe
na studiach magisterskich (II stopnia) oferujemy specjalności:

STUDIA MAGISTERSKIE

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Tryb
 • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
 • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy polski, angielski
Uzyskiwany tytuł magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych

Opis specjalności

Opis specjalności

W trakcie studiów magisterskich na specjalności Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo student uzyska kompetencje zawodowe między innymi z zakresu: systemu zarządzania kryzysowego, zadań w systemie ratowniczym, systemu zarządzania ratownictwem, operacji ratowniczych, administrowania systemem ratowniczym i kryzysowym.

Celem kształcenia jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji administracyjnych i kierowniczych w życiu gospodarczym oraz społeczno-politycznym naszego kraju, w dobie integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Opłaty

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł

ZARZĄDZANIE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
4 990 zł
5 950 zł
2 500 zł
3 300 zł
429 zł
575 zł

Na II roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Studia w języku polskim

Wpisowe 400 zł

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia stacjonarne i niestacjonarne
opłata za rok opłata za semestr opłata w ratach
(kwota jednej raty)
4 600 zł
5 950 zł
2 350 zł
3 250 zł
399 zł
580 zł

Na II roku studiów opłata czesnego wzrasta o 10%.

Czesne za studia student powinien wpłacać na indywidualny numer konta, otrzymany przy podpisaniu Umowy o naukę, wyjątek stanowi opłata wpisowego, która powinna być wniesiona na rachunek bankowy:

Opłaty w PLN należy wpłacać na rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
71 1090 1883 0000 0001 3583 1786

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia magisterskie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich,
 • 3 fotografie formatu 35 x 45 mm,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Dyplom ukończenia studiów licencjackich z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
rekrutacja@wwsb.edu.pl

studenci_1_400_400