Władze uczelni

jb_480_480
Rektor

Jarosław Będkowski – doktor nauk ekonomicznych, absolwent studiów podyplomowych z informatyki, studiów podyplomowych zarządzanie w oświacie, mgr matematyki. Specjalista z zakresu: przedsiębiorczości, zarządzania strategicznego, organizacji pracy, zarządzania personelem, rynku kapitałowego oraz zastosowań informatyki w zarządzaniu. Założyciel oraz Rektor WSBiA, obecnie Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu, wieloletni nauczyciel akademicki, poprzednio także wizytator ds. informatyki Kuratorium Oświaty, koordynator ds. informatyki w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym, były dyrektor szkół policealnych i nauczyciel informatyki, w początkowych latach kariery zawodowej założyciel i dyrektor firmy informatycznej ECOMP. Utworzył Instytut Umiejętności Stosowanych oraz Wydawnictwo Uczelniane, zorganizował wiele konferencji naukowych i olimpiad wiedzy społeczno-ekonomicznej dla uczniów klas maturalnych, a także kilkanaście konferencji metodycznych dla nauczycieli. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy zawodowej m. in. Medalem Europejskim za wysoką jakość w zakresie Szkolnictwa Wyższego nadanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Autor 2. monografii: Zasadnicze problemy organizacji pracy, Organizacja pracy w zarysie, a także podręcznika dla studentów „Marketing, rynek, logistyka”.

Izabela-Krupa-Mażulis_480_480
Prorektor

Izabela Krupa-Mażulis – doktor nauk humanistycznych, historyk filozofii, etyk, pedagog. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP. Interesuje się etyką zawodową, historią filozofii współczesnej, teorią i filozofią prawa, problematyką wielokulturowości w edukacji i biznesie, prawnymi i etycznymi obowiązkami w administracji oraz zagadnieniami dyskryminacji, równego traktowania i mobbingu. Autorka licznych programów edukacyjnych i szkoleniowych m.in. dla Kancelarii Senatu RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Informatyzacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytutu Pamięci Narodowej.
Dr Krupa-Mażulis sprawowała i sprawuje liczne funkcje m.in.: rektora Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa, prodziekana ds. organizacji i jakości kształcenia w WWSH im. B. Prusa, funkcję dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych w WWSH im. B. Prusa, funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego w WWSH im. B. Prusa.
Dr Krupa-Mażulis prowadziła i prowadzi: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty oraz seminaria licencjackie i magisterskie: na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, Wydziale Filologicznym UŚ, na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP, na wydziałach: Nauk Społecznych i Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa i w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu.

Prorektor

dr Daniel Milewski – doktor nauk prawnych oraz ekonomista z dyplomami MBA i LLM. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako samorządowiec i przedsiębiorca. Od 2015 roku Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pracujący m.in. w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych oraz wiceprzewodniczący Polsko – Szwedzkiej Grupy Parlamentarnej. Jest delegatem Polski do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jako wykładowca akademicki prowadzi wykłady specjalizacyjne na kilku uczelniach oraz publikuje artykuły naukowe z zakresu prawa i zarządzania.

jr_480_480
Dziekan

Jerzy Rychlik – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Biologii UW. Pracownik naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Były Dyrektor Zarządu Fundacji Promocji Prawa Europejskiego w INP PAN. Przez 8 lat pracownik MSZ – konsul RP w krajach Europy Wschodniej. Autor blisko 50 publikacji naukowych z zakresu prawa ustrojowego i samorządu terytorialnego.

Prodziekan

Hanna Będkowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, magister pedagogiki, absolwentka filologii niemieckiej, studiów podyplomowych zarządzanie w oświacie oraz studiów podyplomowych ewaluacji i egzaminowania. Specjalistka historii najnowszej, historii gospodarczej, historii wychowania, pedagogiki wczesnoszkolnej, języka niemieckiego i metodyki nauczania języka obcego, zajmuje się także etyką zawodową. Pełniła funkcję kanclerza WSBiA, obecnie jest prodziekanem Wydziału Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Wieloletnia nauczycielka akademicka, kilkukrotnie nagradzana i wyróżniania za osiągnięcia w pracy zawodowej. Autorka wielu publikacji z zakresu historii najnowszej, zastępca przewodniczącego komitetu redakcyjnego Wydawnictwa Uczelnianego, opiekunka Studenckiego Koła Naukowego „Politologów”, zorganizowała kilka konferencji naukowych z cyklu „Rozwój Regionu Wschodniego – szanse i zagrożenia”, utworzyła Uniwersytet Trzeciego Wieku.