Teoria bezpieczeństwa

Podziel się

Zajęcia z przedmiotu „Teoria bezpieczeństwa” umożliwiają studentom ukształtowanie umiejętności prowadzenia samodzielnej analizy i oceny wybranych problemów w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. W ramach zajęć studenci poznają źródła i determinanty kryzysów i konfliktów w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, charakter zaangażowania poszczególnych podmiotów międzynarodowych w zapobieganie i pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz metody generowania kierunków rozwoju środowiska bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń XXI wieku.

Na zajęciach studenci uczą się analizować wpływ sytuacji geopolitycznej i bezpieczeństwa na zaangażowanie społeczności międzynarodowej w aspekcie pokonywania kryzysów i konfliktów, uwarunkowania udziału poszczególnych podmiotów międzynarodowych w kontekście zapobiegania konfliktom i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, rolę i wzajemne relacje zachodzące między różnymi podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia stabilności w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, a także kompleksowość działań militarnych i niemilitarnych podejmowanych w ramach zapewnienia bezpieczeństwa.

Wiedza zdobyta podczas zajęć może być wykorzystana do prowadzenia oceny sytuacji polityczno-militarnej, gospodarczej i społecznej na obszarach objętych kryzysami i konfliktami, identyfikowania roli i funkcji sił militarnych oraz pozamilitarnych w działaniach podejmowanych przez społeczność międzynarodową w aspekcie bezpieczeństwa oraz prognozowania rozwoju środowiska bezpieczeństwa w odniesieniu do nowych zagrożeń i wyzwań.

 

Zajęcia z przedmiotu „Teoria bezpieczeństwa” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi prof. WWSB dr hab. Bogdan Panek.


Podziel się