Systemy logistyczne

Podziel się

Przedmiot „Systemy logistyczne” ma na celu zapoznanie studentów z praktycznym znaczeniem tego pojęcia, czyli spojrzeniem na logistykę w sposób racjonalnie uporządkowany, oraz pokazanie jej działania także w specyficznych zastosowaniach. Logistyka ma charakter interdyscyplinarny, bo łączy ze sobą elementy techniki i zarządzania zintegrowane za pomocą infrastruktury informatycznej.

Studenci dzięki podejściu systemowemu postrzegają obiekty magazynowe, wraz z ich wyposażeniem wewnętrznym, kreatywnie, jako miejsce akcji służące do stałego wprowadzania i rozwijania koncepcji organizacyjnych. Zdają sobie sprawę z tego, że podejście systemowe to przejście od części do całości, z uwzględnieniem roli części w całości. Uświadamiają sobie zatem, że system logistyczny to:

— skoordynowany wewnętrznie układ elementów o określonej strukturze działania,
— zestaw sposobów działania, wykonywania skomplikowanych czynności,
— zestaw zasad organizacji, ogół norm, reguł i standardów obowiązujących w danej dziedzinie,
— kompleksowy, uporządkowany zespół zadań, powiązanych ze sobą logicznymi relacjami.

Poznanie systemów logistycznych i ich zastosowanie w gospodarce i codziennym życiu pomoże studentom w usprawnianiu realizowanych działań, dzięki umiejętności koordynacji poszczególnych procesów.

Ćwiczenia, ilustrowane przykładami z praktyki, utrwalają świadomość tego, że wewnętrzny system logistyczny każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego, handlowego czy usługowego, a także wielu organizacji społecznych czy samorządowych, łączy się, poprzez bezpośrednie transporty i struktury magazynowe, z zewnętrznymi systemami logistycznymi dostawców, tworząc spójną strukturę organizacyjną.

Studenci dowiadują się, że racjonalne planowanie produkcji, realne określenie zadań zaopatrzenia, sprawny proces obsługi zamówień u dostawców, a także różne warianty organizacji wzajemnych relacji powinny być objęte działaniami systemowymi, aby zapewnić jak największą sprawność organizacyjną i efektywność ekonomiczną.

Systemy logistyczne obejmują także prawidłowe funkcjonowanie w korelacji z różnego rodzaju organizacjami gospodarczymi, w tym magazynami dystrybucyjnymi oraz infrastrukturą transportową. W każdym przypadku działaniami systemowymi objęta jest gospodarka opakowaniami, która nierozerwalnie łączy się z przepływem towarów. Odpowiednikiem układu nerwowego w żywym organizmie są w systemach logistycznych kanały przepływu informacji.

Szczególne przypadki systemów logistycznych, takie jak logistyka miejska przesyłowa i transportowa, wojskowa, ochrony zdrowia i opieki społecznej, pocztowa, hotelarska i turystyczno-rekreacyjna, mają charakter autonomiczny. Studenci poznają ich specyfikę, uświadamiając sobie przy tym współzależności, jakie między nimi zachodzą, ze względu na występowanie w jednej strukturze społecznej. Studenci ćwiczą zasady synergii w odniesieniu do dużych struktur organizacyjnych funkcjonujących w aglomeracji.

Syndromem obecnych czasów jest dostrzeganie znaczenia ekologistyki, która dotyczy realizowania zadań z zakresu logistyki z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. W rezultacie na zajęciach przedmiotu „Systemy logistyczne” studenci uzyskują umiejętność systemowego, czyli racjonalnego, zarządzania logistyką.

Studenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, które wymagają dobrej znajomości zasad funkcjonowania obiektów produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz zintegrowanych z nimi środków transportu. Będą w stanie poruszać się w gąszczu licznych przepisów oraz uzyskają możliwość wykazania się refleksem sytuacyjnym w trudnych przypadkach wymagających podejścia systemowego.

 

Zajęcia z przedmiotu „Systemy logistyczne” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi mgr inż. Sławomir Bieńkowski. 


Podziel się