Konflikty militarne i niemilitarne

Podziel się

Konflikt (niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór, zatarg) to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym. Termin ten odnosi się do przedłużającej się niezgody między stronami, działań zbrojnych będących wynikiem takiej niezgody, a także różnicy między wartościami, postawami itp., której nie sposób usunąć.

Na zajęciach z przedmiotu „Konflikty militarne i niemilitarne” poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

— Rozumienie konfliktu — jego przebieg: reakcje na konflikt, psychologiczne mechanizmy mające wpływ na przebieg konfliktu, postawy przyjmowane w sytuacjach konfliktowych, style rozwiązywania konfliktów.
— Siły Zbrojne w konfliktach militarnych i niemilitarnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Wojska Specjalne.
— Konflikty zbrojne i wojny we współczesnym świecie oraz ONZ wobec wybranych konfliktów zbrojnych.
— Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych: elementy charakteryzujące ewolucję międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, międzynarodowy i niemiędzynarodowy konflikt zbrojny, kombatant a osoba cywilna, dobra i obiekty podlegające ochronie, personel medyczny i duchowny — ochrona osób uprawnionych do statusu jeńców wojennych, przedmioty szczególnej ochrony, znaki ochronne i oznaczenia.
— Metody prowadzenia działań wojennych charakterystyczne dla współczesnych konfliktów zbrojnych: snajperzy, improwizowane ładunki wybuchowe, zamachy samobójcze.
— Egzekucja pozasądowa (zabójstwo pozasądowe), użycie bezzałogowych pojazdów latających jako przejaw procesu automatyzacji prowadzenia działań wojennych, terroryzm w konfliktach zbrojnych.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o osobiste doświadczenia zawodowe i wiedzę zawodową.

 

Zajęcia z przedmiotu „Konflikty militarne i niemilitarne” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi kpt. Regina Kępińska.


Podziel się