Środki transportu

Podziel się

Przedmiot „Środki transportu” obejmuje swoim zakresem urządzenia mobilne obsługujące wewnętrzny (wykonywany w obrębie magazynów) oraz zewnętrzny (na trasach komunikacyjnych) transport ładunków. Ma on za zadanie zapoznanie studentów z metodyką funkcjonowania transportu oraz jego rodzajami i stosowanymi środkami transportowymi.

Studenci poznają szeroką gamę środków transportu, które mają charakter ogólny, ale bardzo często są specjalizowane ze względu na rodzaj wykonywanych przewozów. Środki transportu zewnętrzne przystosowywane są do poruszania się po nawierzchniach utwardzonych (drogach), trasach kolejowych, rzekach, innych ciekach wodnych lub wodach stałych (jeziora), morzach i oceanach oraz w powietrzu. Studenci poznają środki transportu pod kątem stosowania ich do przemieszczania ładunków na terenie całego świata w sposób optymalny ze względów ekonomicznych i ochrony środowiska oraz bezpieczny i szybki. Poniżej scharakteryzowano krótko zagadnienia, które studenci poznają w toku nauczania tego przedmiotu.

Przede wszystkim prezentowane są podstawowe zagadnienia związane z transportem jako bardzo istotną dziedziną współczesnej działalności człowieka, która odgrywa znaczącą rolę w gospodarce narodowej. Do realizacji zadań transportowych służą specjalistyczne środki techniczne i wspomagające je technologie przeładunkowe. Charakterystyka i planowanie przebiegu procesu transportowego wymagają także poznania wielu elementów prawa, które go dotyczą, a nawet są niejednokrotnie tworzone wyłącznie na jego potrzeby. W ten zakres wchodzą m.in. przepisy regulujące realizowanie zadań transportowych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do urządzeń i operatorów poszczególnych rodzajów środków transportu.

Transport jest istotnym elementem umożliwiającym wykonywanie obrotu handlowego i dlatego konieczna jest także poznanie przez studentów wielu ujednoliconych formuł kontraktowych stosowanych w tej dziedzinie, zwłaszcza w układzie międzynarodowym, w tym dotyczących procedur celnych i ubezpieczeń. Do wymagań transportu dostosowywane są specjalne opakowania, które tworzą ładunki transportowe ułatwiające wykonywanie wielu operacji przeładunkowych i samych przewozów. Transport ładunków nietypowych, wymagających specjalizowanych środków transportu, a także szczególnego traktowania, regulują odrębne przepisy. Gospodarowanie w gałęziach i rodzajach transportu ma swoją specyfikę, która powoduje tworzenie odpowiednich elementów infrastruktury oraz odmienność środków transportu ze względu na ich cechy funkcjonalne.

W dziedzinie transportu działają instytucje nadzoru i kontroli, których znajomość jest konieczna ze względu na bardzo rygorystyczne przepisy. Funkcjonuje wiele wyspecjalizowanych przedsiębiorstw transportowych, świadczących usługi tylko w tym zakresie. Niezbędne jest dostosowanie działania tych przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej.

Szczególnego potraktowania jako dziedziny gospodarowania wymaga transport miejski. Na jego potrzeby projektowane są specjalne środki transportu i opracowywana polityka transportowa miasta, która ma wpływ na tworzenie elementów infrastruktury, szczególnie w dużych aglomeracjach.

Przedmiot „Środki transportu” pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne do organizowania i realizowania zadań transportowych w różnych strukturach gospodarczych oraz uruchamiania własnej działalności o tym profilu.

 

Zajęcia z przedmiotu „Środki transportu” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi mgr inż. Sławomir Bieńkowski. 


Podziel się