Polityka i strategia bezpieczeństwa

Podziel się

Zajęcia z przedmiotu „Polityka i strategia bezpieczeństwa” umożliwiają studentom ukształtowanie umiejętności w zakresie prowadzenia samodzielnych analiz i ocen oraz samodzielnego formułowania wniosków w zakresie polityki i strategii bezpieczeństwa. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami polityki i strategii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, uwarunkowaniami strategicznymi oraz myśleniem strategicznym, stojącymi za mechanizmami wyboru i realizacji strategii narodowych i ponadnarodowych. Zadania są dobrane pod względem formy i treści, tak aby uwzględnić aktualny stan wiedzy w zakresie formułowania i realizacji polityki i strategii bezpieczeństwa międzynarodowego, jej praktyki i zastosowania w czasie i przestrzeni.

Na zajęciach z przedmiotu „Polityka i strategia bezpieczeństwa” studenci poznają istotę, hierarchię i współzależność pojęć w obszarze polityki i strategii, podstawowe zasady strategii klasycznej i współczesnej, jej cechy, uwarunkowania i zadania oraz funkcje, przedstawicieli (zagranicznych i krajowych) myśli strategicznej, istotę strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, aktorów (graczy) strategicznej sceny międzynarodowej i narodowej, Koncepcję Strategiczną NATO oraz Europejską Strategię Bezpieczeństwa i ich związki z polskimi strategiami.

Studenci uczą się dokonywać systematyzacji pojęć w obszarze polityki i strategii bezpieczeństwa, formułować wnioski dotyczące zasad kształtowania polskiej polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz myślenia strategicznego, a także wskazywać różnice w wyzwaniach i zagrożeniach. Zdobyta wiedza może być zastosowana do prowadzenia analiz i ocen w obszarze polityki i strategii bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz prognozowania rozwoju strategii bezpieczeństwa w kontekście zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

 

Zajęcia z przedmiotu „Polityka i strategia bezpieczeństwa” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi prof. WWSB dr hab. Bogdan Panek.


Podziel się