Infrastruktura logistyczna

Podziel się

Przedmiot „Infrastruktura logistyczna” ma za zadanie nauczenie studentów sprawnego poruszania się w dziedzinie realizacji zadań logistycznych przy świadomym wykorzystaniu elementów infrastruktury do tego celu przeznaczonych.

Logistyka dotyczy przepływu różnego rodzaju produktów. Pojęcie to obejmuje w sensie ogólnym magazynowanie i transport, a w tym zawierają się procesy przeładunkowe, manewrowanie ładunkami, konsygnowanie, przepakowywanie i sortowanie produktów oraz ich przewożenie. Nie jest to nauka teoretyczna, ponieważ wymaga posiadania praktycznych umiejętności przewidywania zdarzeń i działania w warunkach niestabilnych, wymuszanych przez aktualną sytuację i możliwości realizacyjne. Studenci uzyskują kwalifikacje niezbędne do sprawnego planowania i wykonywania zadań przy optymalnym korzystaniu z obiektów infrastrukturalnych i urządzeń wspomagających wykonywanie prac. A zatem konieczna jest nie tylko opisowa znajomość tych obiektów i urządzeń — należy przede wszystkim nauczyć się je postrzegać w sposób kreatywny.

Studenci poznają struktury magazynowe, zróżnicowane ze względu na zagospodarowanie i konstrukcję, a także urządzenia, które są w nich stosowane, oraz systemy informatyczne, przepisy i normy występujące w działaniach logistycznych. Oceniają wydajność i koszty magazynowania z punktu widzenia właściwego wykorzystania infrastruktury oraz efektywność łańcucha dostaw przy użyciu różnych środków transportu. Na zajęciach zwraca się także uwagę na logistykę opakowań i zagospodarowanie odpadów oraz zarządzanie zapasami przy użyciu specjalistycznego wyposażenia.

Obecnie, w wyniku znacznego rozwoju techniki i pojawiania się nowych technologii, działania logistyczne stają się prostsze ze względu na udział pracy fizycznej, ale za to stawiają wysokie wymagania dotyczące kwalifikacji osobistych operatorów i organizatorów działań. Nawet pojedyncze elementy infrastruktury logistycznej do sprawnej oraz efektywnej obsługi wymagają odbywania odpowiednich specjalistycznych szkoleń i ćwiczeń doskonalących.

Infrastruktura logistyczna to także drogi, linie kolejowe, transport powietrzny i wodny, obejmujący morza, oceany, a także rzeki i inne wody śródlądowe, które nadają się do wykorzystania do celów transportowych, przy spełnieniu określonych warunków. Korzystanie z dróg obwarowane jest wieloma przepisami formalnymi, których znajomość przez użytkowników jest nieodzowna.

Powszechne zastosowanie opakowań transportowych w postaci kontenerów spowodowało konieczność opracowania specjalnych elementów infrastruktury służących do ich obsługi. Infrastruktura logistyczna kolejowa to nie tylko tory i trakcja elektryczna, ale także perony, rampy załadowcze, bocznice i skomplikowane systemy sterowania ruchem oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Infrastruktura logistyczna morska to porty, portowe urządzenia przeładunkowe i logistyka okołoportowa. Infrastruktura logistyczna powietrzna to nie tylko lotniska, ale także przestrzenie manewrowe i odpowiednie urządzenia. Założenia dotyczące funkcjonowania tych wszystkich systemów oraz zasady użytkowania studenci poznają w trakcie zajęć i przy wykonywaniu wymaganych opracowań. Znaczną rolę przy posługiwaniu się nowoczesnymi elementami infrastruktury odgrywają systemy technik komputerowych, których znajomość jest konieczna, ponieważ wiele prac wymaga ich stosowania.

Przedmiot „Infrastruktura logistyczna” przygotowuje do pracy na stanowiskach wymagających umiejętności sprawnego korzystania z magazynów oraz logistycznych procesów transportowych wewnętrznych i zewnętrznych w trakcie produkcji, przechowywania oraz dystrybucji produktów.

 

Zajęcia z przedmiotu „Infrastruktura logistyczna” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi mgr inż. Sławomir Bieńkowski.


Podziel się