Biznesplan

Podziel się

Przedmiot „Biznesplan” ma na celu ukształtowanie u studentów umiejętności sporządzania realistycznych i zarazem obiektywnych projektów przedsięwzięć, z uwzględnieniem faktu, że podstawą każdego świadomego działania powinno być racjonalne planowanie. Jego zasadniczym zadaniem jest przedstawienie studentom metodyki wykonywania, krok po kroku, projektów inwestycyjnych, usługowych i społecznych oraz analiz ekonomiczno-finansowych, które ich dotyczą. Takie opracowanie stanowi podstawę oceny wykonalności planowanych przedsięwzięć, a nawet pojedynczych działań, których skutki mogą być odczuwalne w przyszłości, choć na bieżąco nie dają się jednoznacznie diagnozować.

Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby studenci nabrali przeświadczenia o nieodzowności wykonywania rzetelnego opracowania, chociażby w formie uproszczonej, nie tylko w przypadku uruchamiania działalności gospodarczej czy społecznej na dużą skalę, ale także w wielu sytuacjach życiowych. Należą do nich m.in. radykalne zmiany dokonywane w trakcie realizacji przedsięwzięć, wynikające np. z weryfikacji koncepcji ich funkcjonowania, restrukturyzacji lub dokonywania nowych inwestycji.

Biznesplan jest bardzo istotnym elementem planowania strategicznego, można nawet powiedzieć, że stanowi jego podstawę. Dlatego studenci uczą się racjonalnego podejścia do zamierzeń już na etapie oceny wstępnej koncepcji, a potem w trakcie jej rozwijania i wprowadzania w życie.

Ważnym elementem zajęć jest kształtowanie u studentów poczucia krytycyzmu, nawet w odniesieniu do własnych pomysłów, które jednak nie może ograniczać u nich swobody myślenia kreatywnego. Duże znaczenie ma uświadomienie sobie z jednej strony zapotrzebowania na kapitał, z drugiej realnych możliwości pozyskania finansowania, z uwzględnieniem analizy ryzyka, a także wyszukiwanie alternatywnych rozwiązań awaryjnych, w określonych okolicznościach oraz przy założonym horyzoncie czasowym. Rezultatem nauczania jest zatem uzyskanie umiejętności świadomego działania, także w niestabilnych warunkach gospodarczych, które stają się obecnie codziennością. Samo planowanie nie zapewnia jeszcze pozytywnych efektów podjętych działań, ale bez planowania efekt jest nieprzewidywalny, a zatem łatwo można zostać zaskoczonym przez nierozpoznane okoliczności i sekwencje zdarzeń.

Duży nacisk w trakcie zajęć położony jest na kształtowanie relacji interpersonalnych, z założenia pozytywnych, aranżację przestrzeni działania, optymalny dobór urządzeń niezbędnych do prac oraz ochronę środowiska naturalnego.

Wadą występującą przy opracowywaniu biznesplanów jest nadmiar optymizmu, niekiedy zupełnie nieuzasadnionego okolicznościami, który ujęty jest lapidarnie w formę, staropolskiej chyba jeszcze, zasady „jakoś to będzie”. Uczymy unikania takiego podejścia i zwracamy szczególną uwagę na dopracowywanie szczegółów projektów. „Najciemniej jest pod latarnią”, dlatego często przedmiotem dyskusji przy ocenie biznesplanu są pewne subtelności, które sprawiają wrażenie tak oczywistych, że aż niedostrzegalnych przy pierwszym podejściu. Prawidłowe sporządzenie biznesplanu wymaga sprawnego poruszania się w wielu różnych dziedzinach, a także umiejętnego korzystania z pomocy konsultantów.

Na zajęciach z przedmiotu „Biznesplan” studenci przygotowywani są także do pracy w zespołach organizacyjnych, tworzonych w celu planowania przedsięwzięć oraz przeprowadzania procesów związanych z ich realizacją. Uzyskują w rezultacie kwalifikacje niezbędne do pracy na różnych stanowiskach zarządczych.

 

Zajęcia z przedmiotu „Biznesplan” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi mgr inż. Sławomir Bieńkowski.


Podziel się