Jakie predyspozycje powinien mieć kandydat na studia w zakresie bezpieczeństwa narodowego?

Podziel się

W czasach zagrożenia konfliktami kulturowymi, politycznymi i religijnymi zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym i globalnym należy do najważniejszych wyzwań. Aby im sprostać, potrzebne są wysoko wykwalifikowane kadry pracowników zatrudnionych w sektorze bezpieczeństwa. Kształceniem takich specjalistów zajmują się uczelnie humanistyczne i resortowe, zarówno państwowe, jak i prywatne.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe może rozpocząć absolwent szkoły średniej legitymujący się świadectwem maturalnym. Komisja rekrutacyjna wybiera najczęściej dwa spośród następujących przedmiotów maturalnych: historia, język polski, geografia, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, matematyka. W niektórych uczelniach dodatkowo przeprowadza się rozmowy kwalifikacyjne, podczas których sprawdzana jest wiedza ogólna kandydatów na tematy związane z funkcjonowaniem poszczególnych sektorów państwa. Od studentów i przyszłych absolwentów oczekiwana jest wysoka odporność na stres.

Niektóre uczelnie oczekują od kandydatów szczególnego zainteresowania historią narodową i zagadnieniami współczesnej polityki. Bardzo przydatną predyspozycją jest umiejętność pracy zespołowej.

Przyszli funkcjonariusze mundurowi i pracownicy cywilni wyposażeni w rozległą wiedzę i kompetencje będą na co dzień wykorzystywać je do prowadzenia badań i analiz w celu wytyczania kierunków zmian systemu bezpieczeństwa wraz z podmiotami, które go tworzą i z nim współpracują. Zdolności analityczne pozwolą na szybkie zestawianie i ocenianie uwarunkowań militarnych i pozamilitarnych w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Współczesny specjalista z zakresu bezpieczeństwa rozumie, że obywatelom należy zapewnić nie tylko ochronę rozumianą jako bezpieczeństwo fizyczne. Coraz częściej odczuwamy skutki cyberataków, kradzieży tożsamości, a wojny hybrydowe w skali międzynarodowej mogą doprowadzić do konfliktu na ogromną skalę. Stąd rodzi się konieczność dobrej orientacji w technologii IT.

Od absolwentów kierunku bezpieczeństwo narodowe oczekuje się:

— szerokiej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, jego obszarów, uwarunkowań i zasad funkcjonowania;

— rozumienia procesów zachodzących w społeczeństwie w skali kraju i świata;

— umiejętności pracy zespołowej i wysokiego poziomu kompetencji komunikacji ze współpracownikami i innymi osobami związanymi z zapewnianiem bezpieczeństwa;

— rozwiniętych zdolności analitycznych niezbędnych na etapie rozpoznawania zagrożeń, umiejętności ich interpretowania i definiowania w celu tworzenia strategii walki z tymi zagrożeniami, a także ich zastosowania w praktyce podczas rozwiązywania problemów w warunkach zagrożenia;

— umiejętności wykorzystywania najnowszych technologii oraz kompetencji komunikacji językowej i interpersonalnej;

— gotowości do zmian, uczenia się, rozwoju osobistego.

Od przyszłych kadr sektora bezpieczeństwa narodowego oczekuje się silnej konstrukcji psychofizycznej. Bardzo istotne są odporność na stres oraz dobry stan zdrowia. W przeciwnym razie praca w warunkach ciągłego zagrożenia, organizowanie życia społecznego w sytuacjach kryzysowych, działanie pod presją czasu i poczucie odpowiedzialności za życie wielu obywateli będą trudne do udźwignięcia, wyczerpujące, a nawet mogą prowadzić do wypalenia zawodowego. Niewątpliwy atut stanowią wysokie zarobki i ogromna satysfakcja z dobrze pełnionej misji.


Podziel się