Etyka zawodowa

Podziel się

Etyka zawodowa to jedna z wielu etyk szczegółowych, które zajmują się badaniem zagadnień etyki ogólnej w konkretnych obszarach życia człowieka. Celem etyki zawodowej jest próba zastosowania ogólnych zasad i pojęć moralnych do praktycznych zagadnień konkretnego zawodu, przy czym nie we wszystkich zawodach występują szczególne problemy etyczne, które wymagałyby refleksji i odpowiedzi regulującej postępowanie przedstawiciela zawodu w formie np. kodeksu. Zajęcia mają zatem przybliżyć problematykę etyki zawodowej w kontekście wybranych zagadnień praktycznych i teoretycznych, w tym między innymi:

— normy i wartości etyczne, takie jak: uczciwość, prawość, transparentność, odpowiedzialność, obiektywizm, szacunek, posłuszeństwo prawu;
— różnice między etyką normatywną, etyką sytuacyjną i etyką dylematów;
— tzw. filozoficzne kompasy etyczne: „złoty środek” Arystotelesa, „imperatyw kategoryczny” Immanuela Kanta, „zasada użyteczności” Johna Stuarta Milla, „sprawiedliwość jako bezstronność” Johna Rawlsa, „pluralistyczna teoria wartości” Williama Davida Rossa czy „komunitaryzm” Amitaia Etzioniego.

Bardziej szczegółowo poddana zostanie analizie lojalność jako szczególna norma etyczna (ewolucja pojęcia lojalności — Sokrates, Hobbes i Josiah Royce, lojalność a lojalności, pułapki lojalności, lojalność pracownika wobec pracodawcy i pracodawcy wobec pracownika, konkurujące ze sobą lojalności, model Ralpha Pottera — Potter’s box, lojalność w praktyce) i idea kodeksów etycznych (czym charakteryzują się kodeksy etyczne, rozumienie kodeksów, kodeksy oparte na zgodności i wartościach, kodeksy profesjonalne, kodeksy w praktyce).

Zajęcia powinny pomóc w radzeniu sobie z sytuacjami wymagającymi podjęcia decyzji o charakterze etycznym.

 

Zajęcia z przedmiotu „Etyka zawodowa” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi dr Bartosz Głowacki.


Podziel się