Jakie jest znaczenie planów zarządzania kryzysowego?

Podziel się

Plan zarządzania kryzysowego określa zakres niezbędnych działań przygotowawczych na wypadek zagrożeń. W szczególności obejmuje szkolenia i ćwiczenia. Szkolenia umożliwiają personelowi zarządzania kryzysowego zapoznanie się z obowiązkami i osiągnięcie umiejętności niezbędnych do wykonywania przydzielonych zadań. Ćwiczenia pozwalają na sprawdzenie planu, list powiadamiania i zasobów oraz procedur reagowania, a także ocenę umiejętności personelu reagowania.

Plan zarządzania kryzysowego ułatwia reagowanie i odbudowę krótkookresową. W przypadku działań reagowania kluczową rolę odgrywa czas, a tolerancja dla opóźnień lub korekt w trakcie działania jest niewielka. Niektóre działania łagodzenia skutków katastrofy, takie jak przygotowanie ukryć dla ewakuowanych, również muszą być podejmowane szybko. Będzie to łatwiejsze dzięki przeprowadzeniu odpowiednich szkoleń i ćwiczeń.

Plan, który jest dostatecznie elastyczny i który można wykorzystać w przypadku dowolnego zagrożenia, w tym wcześniej nieprzewidzianego, zapewnia społeczności bazę do zarządzania kryzysowego. Na tej podstawie społeczność może kontynuować działania zapobiegania długookresowego, ukierunkowane na konkretne zagrożenia. Może także przeznaczyć więcej środków na przedsięwzięcia przygotowawcze oparte na ocenie ryzyka (np. na specjalistyczne szkolenie i wyposażenie służb zarządzania kryzysowego).

Plan w odniesieniu do wszelkich zagrożeń pozwala podjąć działania z pozycji względnie bezpiecznej. Osoby opracowujące plan powinny zwrócić na to szczególną uwagę. Plan reagowania kryzysowego nie powinien zawierać zbędnych szczegółów. Podstawowe kryterium doboru treści zawiera się w odpowiedzi na pytanie: co muszą wiedzieć wszyscy użytkownicy danej części planu? Informacje i instrukcje potrzebne wyłącznie jednej osobie lub grupie osób mogą się znaleźć w standardowych procedurach operacyjnych, stanowiących załącznik do planu lub tylko wymienionych w bibliografii. W planie zarządzania kryzysowego wystarczy przydzielić dane obowiązki konkretnej osobie lub organizacji i określić, komu ta osoba lub organizacja podlega i z kim współdziała. Szczegóły działania powinny się znaleźć w procedurach właściwych dla danego zagrożenia.

Plan zarządzania kryzysowego powinien opisywać zależności między podmiotem odpowiedzialnym za realizację procedury a centralą organizacyjną, która kieruje reagowaniem na katastrofę. Plan zarządzania kryzysowego nie powinien określać, jak tworzyć urządzenia służące do działań kryzysowych — należy to pozostawić standardowej procedurze operacyjnej stosowanej przez właściwą organizację wykonawczą. Menedżer programów kryzysowych powinien współpracować z przedstawicielami tych organizacji, aby zapewnić opracowanie potrzebnych procedur i sprawdzić, czy nie ma konfliktu między procedurą i planem lub między poszczególnymi procedurami.

 

Marzena Zdzymira


Podziel się