Czym zajmuje się analiza techniczna?

Podziel się

Przewidywanie przyszłych cen papierów wartościowych, walut czy produktów jest jednym z najważniejszych narzędzi, które pozwalają inwestorom na wyznaczanie najkorzystniejszych z ich punktu widzenia momentów zakupu. Jedną z najstarszych i jednocześnie ciągle rozwijanych metod analizy jest analiza techniczna, nazywana również analizą wykresów.

 

Na czym polega analiza techniczna?

Analiza techniczna jest znaną już od XVII stulecia metodą (początkowo wykorzystywana była przez japońskich kupców), której głównym założeniem jest możliwość przewidywania zmian cen określonych dóbr. W praktyce analizę techniczną wykorzystuje się obecnie przede wszystkim do prób przewidywania zmieniających się cen akcji i innych papierów wartościowych na giełdzie. W prognozowaniu zmian trendów najważniejszą rolę odgrywają dane historyczne. Według założeń tej metody możliwe jest wskazanie konkretnych powtarzających się trendów, których następstwa są w pewnych granicach przewidywalne. Analiza wykresów graficznych zmian cen w czasie pozwala na zdefiniowanie pewnych formacji, na podstawie których przewiduje się kolejne wydarzenia na giełdzie.

 

Główne cele analizy technicznej

Zadaniem analizy technicznej jest wyszukiwanie prawidłowości w kursach akcji i w konsekwencji wyznaczenie optymalnych momentów kupna i sprzedaży dla inwestorów. Tak jak w przypadku innych metod, nadrzędnym celem analizy technicznej jest więc zmaksymalizowanie zysków i zminimalizowanie strat. W głębszym sensie analiza techniczna jest metodą analizowania i przewidywania zachowań inwestorów, nie różni się więc z tej perspektywy od popularnych metod behawioralnych. Z drugiej strony analizę techniczną wyróżnia przekonanie, że w zachowaniach tych możliwe jest wskazanie powtarzających się trendów, na podstawie których z dużym prawdopodobieństwem można przewidywać zachowania inwestorów w przyszłości.

 

Najważniejsze czynniki stosowane w analizie technicznej

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na podstawowe założenia analizy technicznej. Pierwszym z nich jest stwierdzenie mówiące o tym, że rynek jest mechanizmem dyskontującym, w którym prawidłowości ewoluują z czasem oraz grą popytu i podaży. Drugim założeniem jest koncentracja przede wszystkim na cenach akcji (sprzedający i kupujący traktowani są w tej metodzie jako stałe, niepodlegające zmianom). Najważniejszym założeniem jest jednak powiązanie ze sobą poszczególnych ruchów na rynku. Na podstawie czasu trwania jednej fazy można przewidywać długość kolejnych.

Główne czynniki wykorzystywane w analizie technicznej to cena, analiza wolumenu obrotów, czas i subiektywne (a zatem najmniej miarodajne) odczucia. Najważniejszym branym pod uwagę czynnikiem jest cena. Jej analiza daje zdecydowanie najbardziej konkretne i mierzalne dane. Analiza wolumenu obrotów jest czynnikiem, który opisuje strukturę rynku, z uwzględnieniem kwestii takich jak dystrybucja oraz liczba otwartych pozycji i zawartych transakcji. Ważnym czynnikiem w analizie tego rodzaju jest czas. Za jego pomocą określa się przede wszystkim długość trwania poszczególnych trendów i zależności między nimi. Najczęściej stosowane wskaźniki analizy technicznej uzupełnione są przez odczucia, czyli subiektywną ocenę kierunku, w jakim poruszają się inwestorzy na rynku.

 

Jakie dane wykorzystywane są w analizie technicznej?

We współczesnej analizie technicznej wykorzystywane są przede wszystkim wykresy graficzne. Najpopularniejsze ich rodzaje to wykresy słupkowe, liniowe, a także wykresy typu kółko i krzyżyk. W takiej formie dane statystyczne publikowane są przez najważniejsze giełdy, a więc specjaliści w zakresie analizy technicznej otrzymują w ten sposób gotowy materiał do pracy.


Podziel się