Czym jest CSR?

Podziel się

CSR (ang. Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu) to koncepcja zarządzania, według której przedsiębiorstwo w swoich działaniach powinno uwzględniać interesy społeczne, aspekty środowiskowe i relacje z różnymi grupami interesariuszy, w tym w szczególności z pracownikami.

Celem przedmiotu „Corporate Social Responsibility — etyka biznesu” jest przedstawienie podstawowych zasad, norm etycznych i moralnych, mających zastosowanie w poszczególnych obszarach działalności gospodarczej w warunkach wolnego rynku. Umiejętność zastosowania zasad z zakresu etyki pozwala na trafną ocenę pod względem moralnym podejmowanych przez przedsiębiorców decyzji w zakresie szeroko pojętego gospodarowania. Ma to duże znaczenie zarówno w komunikacji zewnętrznej, jak i wewnętrznej przedsiębiorstwa, szczególnie jeśli chodzi o szeroko pojęte zarządzanie kapitałem ludzkim.

Na zajęciach słuchacze zastanawiają się, po co w ogóle istnieje etyka. Czy etyka w biznesie ma sens ekonomiczny, czy zachowanie etyczne jest opłacalne? Jakie wyzwania etyczne niesie za sobą gospodarka przyszłości? A może etyka to mrzonki? Poruszane są wizerunkowe i ekonomiczne konsekwencje postępowania nieetycznego na przykładzie konkretnych przedsiębiorstw. Analizowane są różne modele społeczno-ekonomiczne: azjatyckie, europejskie i amerykańskie, a co za tym idzie różne modele zachowań biznesowych. Rozważana jest rola rządu i biznesu w kształtowaniu norm etycznych. Na zajęciach słuchacze odnoszą się też do perspektywy religijnej etycznego prowadzenia działalności gospodarczej w buddyzmie, islamie, judaizmie i chrześcijaństwie. Poruszane są kwestie konsumpcjonizmu, sztucznego kreowania potrzeb, marketingu perswazyjnego, insider tradingu, zmian klimatycznych, nierówności społecznych, a także całych struktur organizacyjnych, które wymuszają działania nieetyczne. Słuchacze wspólnie rozpatrują konkretne przykłady dylematów etycznych z dziedziny biznesu i poszukują satysfakcjonujących rozwiązań.

 

Zajęcia z przedmiotu „Corporate Social Responsibility — etyka biznesu” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi dr Michał Jakubik.


Podziel się