Bezpieczeństwo globalne w erze Donalda Trumpa

Podziel się

Co stanowi istotę polityki „America First” Donalda Trumpa i jakie są jej konsekwencje dla Europy i świata? Jakie jest podłoże strategicznej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami? Jaki jest przebieg konfliktu amerykańsko-chińskiego w sferze ekonomicznej i ideologicznej? Dlaczego Stany Zjednoczone rywalizują z Chinami o wpływy w regionie Azji i Pacyfiku (Indo-Pacyfiku)? Jaka może być przyszłość stosunków USA-Chiny po pandemii koronawirusa COVID-19 i jakie mogą być konsekwencje amerykańsko-chińskiej rywalizacji dla Europy? Odpowiedzi na powyższe pytania w publikacji profesora Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu, dra hab. Bogdana Panka

Lenin powiedział kiedyś, że „są dziesięciolecia, kiedy nic się nie dzieje, i tygodnie, kiedy zdarzają się dziesięciolecia”. To jeden z tych czasów, kiedy historia przyspieszyła.

Celem publikacji dra hab. Bogdana Panka, prof. WWSB, jest analiza i ocena polityki realizowanej przez administrację USA pod rządami Donalda Trumpa oraz określenie jej wpływu na bezpieczeństwo w skali globalnej i regionalnej w perspektywie najbliższych 10-15 lat oraz próba odpowiedzi na kluczowe pytanie: Jakie mogą być konsekwencje polityki realizowanej przez amerykańską administrację od 2017 roku dla Europy i świata oraz jaki wpływ wywiera rywalizacja strategiczna między USA a Chinami na bezpieczeństwo w wymiarze regionalnym i globalnym? Aby na nie odpowiedzieć, autor podjął analizę problemów szczegółowych:

  1. Co stanowi istotę polityki „America First” Donalda Trumpa i jakie są jej konsekwencje dla Europy i świata?
  2. Jakie jest podłoże strategicznej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami?
  3. Jaki jest przebieg konfliktu amerykańsko-chińskiego w sferze ekonomicznej i ideologicznej?
  4. Dlaczego Stany Zjednoczone rywalizują z Chinami o wpływy w regionie Azji i Pacyfiku (Indo-Pacyfiku)?
  5. Jaka może być przyszłość stosunków USA-Chiny po pandemii koronawirusa COVID-19 i jakie mogą być konsekwencje amerykańsko-chińskiej rywalizacji dla Europy?

 

 

BEZPIECZEŃSTWO GLOBALNE W ERZE DONALDA TRUMPA 9788396"236920' Warszawa 2021 - Bogdan Panek. Bogdan Panek - doktor habilitowany nauk spo- łecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Ab- solwent Akademii Obrony Narodowej (1998) i Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Ham- burgu (2001). Autor i współautor ponad 90 publi- kacji o tematyce bezpieczeństwa (m.in.,,Bezpie- czeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku", ,,Global and Regional Security. Challenges and Risks",,,Świat wobec wyzwań i zagrożeń w II deka- dzie XXI wieku", "Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Europy, Azji i Pacyfiku",,,Operacje re- agowania kryzysowego narzędziem realizacji po lityki bezpieczeństwa transatlantyckiego", „Polityka bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO),,,Problemy Europejskiej Polityki Bezpieczeń- stwa" oraz wielu innych). Zajmowane stanowiska kierownicze w instytucjach wojskowych (pułkownik rezerwy) i cywilnych: adiunkt, profesor nadzwyczaj- ny, kierownik zakładu, kierownik katedry, z-ca Dyrektora Instytutu Bezpie- czeństwa ds. naukowych, profesor Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu. Opracowanie stanowi bogaty zbiór informacji opartych na rzetelnej analizie źródeł.Posiada też szereg walorów, które pozwalają je wykorzystywać w krzewieniu wiedzy strategicznej i międzynarodowej w obszarze bezpieczeństwa narodowego w Polsce. Jest to materiał atrakcyjny merytorycznie dla środowisk akademickich i ośrodków strategicznych w państwie zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego w RP. Prof. dr hab. Ryszard Jakubczak Publikacja jest wyczerpującym studium z zakresu bezpieczeństwa postrzeganego przez pryzmat wpływu prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych na stosunki międzynarodowe. Opracowanie będzie cenną pomocą dydaktyczną dla studentów na takich kierunkach, jak m.in.: bezpieczeństwo narodowe, stosunki międzynarodowe, czy też europeistyka. Zawarte w monografii treści są również wartościowe dla osób zainteresowanych problematyką współczesnego i przyszłego bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym i globalnym oraz widzianego poprzez pryzmat europejski. Prof. dr hab. Mariusz Zieliński cena 39,90 zł Kod kreskowy: ISBN 978-83-962369-2-0

Podziel się