Bezpieczeństwo danych osobowych

Podziel się

Dane osobowe to wszelkie informacje o osobie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania (osoba, której dane dotyczą, lub podmiot danych). Za przetwarzanie danych osobowych uznaje się wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, w tym ich zbieranie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie czy usuwanie, zwłaszcza jeżeli realizuje się je w systemach informatycznych.

Zgodnie z ustawodawstwem instytucja przetwarzająca dane osobowe musi prezentować konkretny i uzasadniony gospodarczo cel ich przetwarzania.

W ramach zajęć z przedmiotu „Bezpieczeństwo danych osobowych” omawiane są m.in. następujące zagadnienia:

— Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 — omówienie celów rozporządzenia i praw obywatela.
— Określenie danych osobowych, szczególne kategorie danych osobowych, przetwarzanie danych.
— Administrator danych osobowych oraz podmiot przetwarzający dane osobowe.
— Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przejrzystość informacji.
— Dostęp do danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do poprawiana danych, prawo do sprzeciwu, prawo do usunięcia danych.
— Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
— Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych.
— Poziomy bezpieczeństwa danych osobowych — zabezpieczenie zbioru danych osobowych.

 

Zajęcia z przedmiotu „Bezpieczeństwo danych osobowych” na Wydziale Zarządzania Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu prowadzi kpt. Regina Kępińska.


Podziel się