Przejdź do treści

Regulamin dyplomowania
Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu

Rekrutacja trwa!

Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu WWSB nr 110/2018/4 z dn. 12.09.2018 r.

REGULAMIN DYPLOMOWANIA

na studiach pierwszego stopnia dla kierunku: „zarządzanie”
w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Podstawę organizacji dyplomowania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego stanowią przepisy Regulaminu Studiów Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu.

2. Zasady organizacji dyplomowania określają:

– dokonywanie wyboru seminarium dyplomowego,

– wyznaczenie i wybór promotora pracy dyplomowej,

– przygotowanie i zatwierdzanie tematu pracy dyplomowej,

– realizację, złożenie i ocenę pracy dyplomowej,

– przeprowadzenie egzaminu dyplomowego.

3. Za zapewnienie właściwej jakości procesu dyplomowania odpowiada Dziekan Wydziału oraz kierownik zakładu, w którym prowadzone jest seminarium dyplomowe, szczególnie w zakresie oceny kompetencji merytorycznych promotorów prac.

4. Praca dyplomowa jest najważniejszą samodzielną pracą studenta, kończącą cykl kształcenia. W pracy dyplomowej student powinien wykorzystać wiedzę zdobytą w toku studiów. W czasie wykonywania pracy dyplomowej student może uczestniczyć w procesie naukowym i dydaktycznym zakładu prowadząc prace badawcze, studyjne lub poznawcze pod kierunkiem opiekuna pracy dyplomowej.

5. Praca dyplomowa jest sprawdzianem stopnia opanowania wiedzy, umiejętności prowadzenia analiz badanych procesów, zjawisk, syntezy wiadomości i wnioskowania oraz zastosowania ich do rozwiązania podjętych problemów.

6. Student składa pracę dyplomową w języku, w którym prowadzone są studia (wzór strony tytułowej pracy dyplomowej wraz ze wzorem oświadczenia autora pracy i wytycznymi stanowią załączniki nr 1).

7. Koncepcja pracy powinna wynikać z koncepcji kształcenia na studiowanym kierunku, być związana z dyscypliną naukową do której został przyporządkowany kierunek, a także z zakresem programu kierunku studiów. Praca dyplomowa powinna być opracowaniem użytecznym, podejmującym rozwiązanie konkretnego problemu badawczego o charakterze praktycznym, w tym projektowym lub analitycznym. W uzasadnionych przypadkach z uwagi na zainteresowania studenta praca może mieć charakter przeglądowy.

8. Absolwent na kierunku „zarządzanie” na studiach pierwszego stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego licencjata.

9. Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia dla studiów o profilu praktycznym, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie studiów efektów uczenia się, zdanie wszystkich egzaminów, napisanie i złożenie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora i pozytywnie ocenionej przez recenzenta i promotora, odbycie i zaliczenie praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego i uzyskanie koniecznej do ukończenia studiów liczby punktów ECTS.

§ 2. Wybór seminarium i promotora pracy dyplomowej

1. Propozycje seminariów dyplomowych i promotorów są przedstawiane studentom nie później niż w pierwszym miesiącu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w semestrze, w którym rozpoczyna się seminarium.

2. Listę proponowanych przez kierownika Zakładu promotorów i wskazanej tematyki seminarium zatwierdza Dziekan.

3. Student zapisuje się na wybrane seminarium. Listy uczestników poszczególnych seminariów są ogłaszane w systemie elektronicznym oraz przekazywane promotorom prowadzącym seminaria dyplomowe w ciągu tygodnia od daty wyboru przez studentów.

4. Pracę dyplomową student przygotowuje pod opieką nauczyciela akademickiego, zwanego dalej promotorem. Dorobek naukowy promotora powinien być zgodny z kierunkiem dyplomowania.

5. Promotorem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy oraz aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie, do której przyporządkowany jest dany kierunek studiów. W wyznaczaniu promotorów uwzględnia się również doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, adekwatne do tematyki seminarium dyplomowego.

6. Propozycje tematów prac dyplomowych powinny być podane do wiadomości studentów w czasie spotkań informacyjnych. Student jest zobowiązany wskazać seminarium rezerwowe. Student dokonuje wyboru promotora wpisując się na listy przygotowane przez dziekanat. Wybór promotora może być dokonywany również w formie elektronicznej. W przypadku większej ilości zgłoszeń ponad wyznaczony limit, o przyjęciu na seminarium decyduje średnia ocen ze studiów. Studenci, którzy nie zostali przyjęci na pierwsze wybrane seminarium kierowani są na seminarium, które wybrali jako rezerwowe. Listy uczestników poszczególnych seminariów są ogłoszone w systemie elektronicznym oraz przekazywane promotorom prowadzącym seminaria dyplomowe w ciągu tygodnia od daty dokonania wyboru przez studentów.

7. Jeżeli student w wyznaczonym czasie nie zapisze się na żadne seminarium, zostaje wpisany administracyjnie przez Dziekana na listę, na której są wolne miejsca.

8. W uzasadnionych przypadkach promotor może odmówić przyjęcia studenta na seminarium dyplomowe.

9. Zmiana promotora może nastąpić na wniosek studenta, po akceptacji dotychczasowego i proponowanego promotora. Zgodę na dokonanie zmiany promotora wyraża Dziekan.

§ 3. Seminarium dyplomowe. Zadania promotora.

1. Seminarium dyplomowe stanowi ważny element toku studiów wspomagający tok realizacji pracy dyplomowej. Wymiar semestralny i czas trwania seminarium określony jest w planach studiów dla kierunku studiów „zarządzanie”.

2. W grupie seminaryjnej powinno uczestniczyć ok. 5-15 studentów. Liczebność grupy seminaryjnej nie może przekraczać 15 osób.

3. Celem seminarium jest przygotowanie studenta do samodzielnego napisania pracy dyplomowej i rozwijanie umiejętności: analitycznych z uwzględnieniem aspektów metodologicznych, prezentacji wyników przeprowadzonych analiz, uzasadniania i obrony w dyskusjach seminaryjnych, umiejętności syntezy i formułowania wniosków uzyskanych z przeprowadzonych analiz.

4. Zadaniem promotora jest wspomaganie studenta w kluczowych momentach przygotowywania pracy. Promotor odpowiada za merytoryczną poprawność pracy.

5. Przedmiot, zakres pracy i jej cele, jak również sposoby ich osiągnięcia są ustalane indywidualnie pomiędzy promotorem a dyplomantem, w trakcie prowadzonego seminarium dyplomowego. Treści te powinny znaleźć wyraźne odzwierciedlenie we wstępie do pracy.

6. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymagania wynikające z prawa autorskiego oraz na poprawność językową i stylistyczną tekstu pracy. Zawarte w niej części opisowe powinny być poprawne merytorycznie, zwięzłe i komunikatywne.

7. W ramach seminarium promotor zobowiązany jest do prowadzenia ze studentami konsultacji.

8. Seminarium w każdym semestrze kończy się zaliczeniem na ocenę dokonywanym przez promotora na podstawie indywidualnej oceny postępów w przygotowaniu pracy przez dyplomanta, uwzględniającej stan zaawansowania i poziom merytoryczny pracy.

9. W ostatnim semestrze studiów student uzyskuje zaliczenie seminarium po przedłożeniu pracy dyplomowej i przyjęciu jej przez promotora.

10. Przy zaliczeniu seminarium stosuje się następującą skalę ocen:

– bardzo dobry plus – 5,5

– bardzo dobry – 5,0

– dobry plus – 4,5

– dobry – 4,0

– dostateczny plus – 3,5

– dostateczny – 3,0

– niedostateczny – 2,0

11. Promotor w ciągu 30 dniu od daty uruchomienia seminarium składa Dziekanowi informacje o prowadzonych seminariach zawierające wykaz studentów w nich uczestniczących, wg wzoru określonego w załączniku 4, ale bez podawania tytułów pracy.

§ 4. Temat pracy dyplomowej

1. Pracę dyplomową student wykonuje pod opieką nauczyciela akademickiego, zwanego dalej promotorem.

2. Temat pracy powinien być konkretny i odnosić się do jasno wyodrębnionego zakresu. Problematyka pracy powinna bezpośrednio odnosić się do kierunku studiów oraz może się odnosić do wybranej przez studenta specjalności. Przy ustaleniu tematu pracy dyplomowej należy brać pod uwagę zainteresowania badawcze, zawodowe studenta i promotora oraz możliwości wykonania danej pracy.

3. Ustalenie tematu pracy jest dokonywane wspólnie przez promotora i dyplomanta w trakcie pierwszego semestru seminarium dyplomowego. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej należy brać pod uwagę:

– profil i poziom kształcenia, kierunek studiów oraz efekty uczenia się określone dla kierunku „zarządzanie”;

– treści programowe kierunku i metody badawcze właściwe dla dyscypliny, do której przyporządkowany jest kierunek;

– stan praktyki w działalności zawodowej związanej z kierunkiem „zarządzanie”;

– zainteresowania studenta;

– możliwości wykonania danej pracy przez studenta.

4. Tytuł pracy może zostać za zgodą promotora, doprecyzowany w ostatecznej wersji pracy dyplomowej.

5. Zmiana tematu pracy dyplomowej, wymaga zgody promotora i akceptacji Dziekana.

6. Praca dyplomowa przygotowywana jest indywidualnie. W uzasadnionych przypadkach za zgodą promotora i Dziekana na wniosek studentów praca może być przygotowana przez dwuosobowy zespół. W pracy zespołowej autorzy określają indywidualny wkład każdego z nich.

7. Student przygotowuje pracę dyplomowa w języku, w którym realizuje studia, jednakże za zgodą Dziekana, student może przygotować pracę dyplomową w języku obcym oraz przystąpić do egzaminu dyplomowego w języku obcym. W tym celu student powinien złożyć do Dziekana odpowiedni wniosek, nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego semestru seminarium dyplomowego.

8. Po zakończeniu procesu wyboru tematu prac dyplomowych w danej grupie seminaryjnej (nie dłużej niż do zakończenia pierwszego semestru seminarium), promotor składa Dziekanowi listę tematów prac dyplomowych. Wzory list określono w załączniku 4.

9. Przedłożone tematy prac dyplomowych podlegają zatwierdzeniu przez Wydziałową Komisję Programową.

§ 5. Wymogi merytoryczne stawiane pracy dyplomowej

1. Temat i treść pracy muszą być zgodne z programem kierunku, związane z dyscypliną, do której został przyporządkowany kierunek studiów oraz korespondować z efektami uczenia się. Praca dyplomowa musi dotyczyć dokładnie sprecyzowanego problemu, co winno mieć odzwierciedlenie w tytule pracy.

2. Tytuł pracy, tytuły rozdziałów i podrozdziałów powinny odpowiadać zamieszczonym w pracy treściom i kolejno z siebie wynikać, umożliwiając pogłębianie poruszanych rozważań, w końcowej części pracy doprowadzić do syntezy i uogólnień.

3. Przyjmuje się, że na poziomie studiów pierwszego stopnia praca dyplomowa powinna dotyczyć umiejętności pogłębionego opisu zjawiska, procesu, realizowanych działań lub organizacji.

4. Szczegółowy zakres pracy ustala promotor z dyplomantem. Student odpowiada za poprawność merytoryczną, redakcyjną, edytorską, językową i stylistyczną pracy.

5. Student odpowiedzialny jest również za sposób i uczciwość cytowania oraz za przestrzeganie praw autorskich.

6. Rozmiar pracy dyplomowej powinien wynikać z wyczerpującego opracowania tematu. Ustala się, że praca musi zawierać co najmniej 3 rozdziały. Jako zasadę ogólną należy przyjąć, że objętość części zasadniczej pracy licencjackiej powinna wynosić 40-60 stron. Liczba pozycji literatury przedmiotu (monografii i artykułów publikowanych w pismach naukowych) wykorzystanych w pracy nie powinna być mniejsza niż 20 pozycji. Celowe jest, aby wśród wykorzystywanej literatury znajdowały się pozycje obcojęzyczne.

7. W pracy konieczne jest zachowanie dbałości o charakter pracy, a w szczególności zachowanie dokładności faktów, obiektywizmu poglądów, definiowania pojęć w oparciu o różne źródła, zachowanie opisu materiałów umożliwiającego odróżnienie badań i wnioskowania autora pracy od cudzych, stosowanie przypisów i odnośników do literatury przedmiotu oraz poprawności językowej i stylistycznej tekstu.

8. Struktura pracy powinna zawierać następujące elementy:

a) Tytuł pracy wraz z oświadczeniem autora pracy, za kartą tytułową (załącznik nr 1).

b) Spis treści z numeracją stron.

c) Wstęp zawierający m. in. objaśnienie tytułu i uzasadnienie jego wyboru, strukturę pracy, opis stanu opracowań i podstaw źródłowych pracy (praca winna być numerowana od pierwszej strony wstępu).

d) Kolejne rozdziały pracy.

e) Zakończenie zawierające podsumowanie pracy, wyników przeprowadzonych badań, odpowiedź na pytania zadane we wstępie oraz informacje o zrealizowanym celu pracy.

f) Bibliografia.

9. Przypisy dolne, odnoszące się do dosłownego cytatu – a także odsyłające do konkretnego miejsca w źródle powinny zawierać inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł dzieła, miejsce i rok wydania oraz numer/numery stron. Przykłady:

– Przypis odsyłający do publikacji książkowej: D. Jemielniak, Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa 2012, s. 288.

– Przypis odsyłający do części pracy zbiorowej: J. Górska, Ocena efektywności rozwoju kapitału ludzkiego [w:] Kapitał ludzki, a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. M. Rybak, Warszawa 2003, s. 45.

– Przypis odsyłający do publikacji w czasopiśmie: I. Bielski, Tworzenie efektywnej strategii przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” rok 2000, nr 2, s. 32-35.

10. Przypis odsyłający do źródła (książki, artykułu itp.), opisanego w przypisie wcześniejszym, ma formę skróconą: inicjał imienia i nazwisko autora, zwrot „op. cit.” lub „dz. cyt.”, jeśli dana pozycja była wcześniej cytowana, albo „ibidem”, jeżeli była tylko przywoływana (bez cytatu) oraz numer strony (stron). Jeżeli we wcześniejszych przypisach mowa była o więcej niż jednym dziele danego autora, należy podać również tytuł utworu, z którego cytujemy bądź do którego się odwołujemy. Jeżeli przypis odsyła do tej samej strony (stron), co przypis bezpośrednio poprzedzający, używamy wyłącznie zwrotu: „ibidem”. Jeżeli odwołujemy się ogólnie do różnych miejsc w źródle, podajemy albo odnośne numery stron, np. 15-35.

Przypisy odnoszące się do wykorzystanej literatury, a nie odsyłające do źródła konkretnego cytatu, powinny być poprzedzone skrótowcami: zob. lub por., po których następuje opis bibliograficzny.

11. Bibliografia

– Spis źródeł i opracowań wykorzystanych w pracy. Opracowania w kolejności alfabetycznej, w oddzielnym katalogu adresy internetowe z datą wykorzystania. Opisy bibliograficzne książek i artykułów wg norm bibliograficznych wersji skróconej (zob. niżej). Przykładowe opisy bibliograficzne:

— Praca zwarta jednego autora: Jemielniak Dariusz, Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Warszawa 2012.

— Tłumaczenia: Arystoteles, Polityka, tł. (albo: przeł.) L. Piotrowicz, Wrocław 2017.

— Artykuł w czasopiśmie: Bielski Ireneusz, Tworzenie efektywnej strategii przedsiębiorstwa, „Przegląd Organizacji” 2000 nr 2, s. 32-35.

— Odsyłacze do informacji internetowych: powinny zawierać oryginalny adres główny i datę korzystania z tej informacji, np. www.psb.pan.krakow.pl 24.06.2017 – co oznacza, że korzystaliśmy z Polskiego Słownika Biograficznego w dniu 24 czerwca 2017 r.

– Ewentualne aneksy tj. np. płyta CD z nagraniami wywiadów, taśma z nagraniami reportaży, itp. Możliwe też aneksy tekstowe.

– Główne wyróżnienia w tekście: tytuły czasopism i audycji w cudzysłowach, wszystkie cytaty w cudzysłowach, tytuły książek i artykułów kursywą.

12. Praca nie może nosić cech plagiatu. Niedopuszczalne jest zbyt długie cytowanie i nadmierne wykorzystywanie jednego źródła, pracy jednego autora. Nie wolno wykorzystywać, także ze zmianami redakcyjnymi, cudzych tekstów bez podania źródła.

13. Każda złożona do obrony praca podlega sprawdzeniu antyplagiatowemu w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (zwanym dalej JSA). Sprawdzenia dokonuje promotor pracy. Prace dyplomowe nie spełniające kryteriów, nie mogą być dopuszczone do egzaminu dyplomowego.

14. Praca powinna być napisana poprawnie językowo, bez błędów gramatycznych i stylistycznych. Promotor ma prawo nie przyjąć pracy z istotnymi błędami merytorycznymi, formalnymi, gramatycznymi i stylistycznymi. Prawo dyskwalifikacji takich prac przysługuje również recenzentowi.

15. Student jest zobowiązany do przygotowania dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej (jeden egzemplarz drukowany dwustronnie w miękkiej oprawie, drugi drukowany jednostronnie w twardej oprawie).

16. Praca musi posiadać adnotację promotora o jej przyjęciu na egzemplarzu wydrukowanym dwustronnie, co oznacza, że potwierdza on, że spełnia wymogi stawiane pracom licencjackim i została przyjęta do obrony.

17. Z pracą w formie drukowanej składana jest do dziekanatu wersja elektroniczna na płycie CD w dwóch formatach: do wyboru DOC, DOCX, ODT lub RTF oraz w formacie PDF, w celu umożliwienia sprawdzenia przez system antyplagiatowy JSA. Płyta powinna być opisana: imieniem i nazwiskiem autora, numerem albumu studenta oraz tytułem pracy. Zaleca się w przypadku dużej ilości załączników zawierających akty prawne przygotowanie dodatkowo na płycie wersji pracy bez załączników.

18. Praca składana do dziekanatu musi zawierać oświadczenie autora, że została przygotowana samodzielnie (załącznik nr 1,).

19. Recenzje i oceny prac przygotowuje się wg wzoru określonego w załączniku 6. Zaleca się, aby miały formę komputeropisu wydrukowanego dwustronnie opatrzonego pieczęcią Uczelni i podpisem recenzenta. Oceny i recenzje powinny być wnikliwe i nie ograniczać się do opisu pracy dyplomowej, ale zawierać uwagi krytyczne, ocenę przygotowania merytorycznego, warsztatowego i wartość pracy.

§ 6. Wymogi edytorskie stawiane pracy dyplomowej

1. Praca ma mieć formę wydruku komputerowego na papierze formatu A4 i być napisana w edytorze tekstu czcionką Times New Roman, rozmiar 12 pkt., z zachowaniem interlinii (odstępu pomiędzy wierszami) 1,5.

2. Obowiązuje wyjustowanie tekstu zasadniczego (wyrównanie tekstów obu marginesów).

3. W pracy dyplomowej stosuje się przypisy dolne, które winny mieć numerację ciągłą, a dla ich oznaczenia używa się wyłącznie cyfr arabskich. Przypisy powinny znajdować się na dole strony, odstęp między wierszami przypisów wynosi 1,0. Sporządza się je czcionkami takimi samymi jak tekst główny z zachowaniem następującej wielkości czcionek: Times New Roman, rozmiar 10 pkt.

4. Marginesy wyrównane (2,5 cm), 1800 znaków na każdej stronie.

5. Każdy akapit rozpoczyna się wcięciem 1,25.

6. Rozdziały i inna część pracy im równa (np. wstęp, podsumowanie, bibliografia) powinna rozpoczynać się od nowej strony. Numeracja rozdziałów-cyfry rzymskie, podrozdziałów –cyfry arabskie.

7. Przy przytaczaniu Internetu jako źródła w przypisie należy podać adres internetowy oraz w nawiasie datę korzystania z tego źródła.

8. Tabele, zestawienia, schematy, wykresy, rysunki, zdjęcia, itp. w całym opracowaniu powinny być opisywane w sposób jednolity uzgodniony z promotorem. Nad tabelą, zestawieniem, itp. wpisywany jest numer oraz jej nazwa. Pod spodem podajemy źródło, skąd pochodzą zawarte dane. Źródło opisujemy taka samą czcionką jak przypisy. Każda z tabel, rysunków, schematów, wykresów, itp. musi być poprzedzona wprowadzeniem w tekście – po co została zamieszczona oraz odniesieniem do podanego numeru, spis tabel i obrazów powinien zostać umieszczony za spisem bibliografii.

§ 7. Sprawdzenie pracy dyplomowej w JSA

1. Każda złożona do obrony praca podlega sprawdzeniu antyplagiatowemu w systemie Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. JSA ustala Procentowy Rozmiar Podobieństwa, który wskazuje na poziom podobieństwa badanej pracy do:

1) innych prac umieszczonych w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych;

2) dokumentów pochodzących z innych źródeł porównania (Internet, akty prawne, uczelniane bazy referencyjne).

2. Pracę do sprawdzenia student przekazuje w formie elektronicznej promotorowi, który przeprowadza badanie w JSA. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dziekana badanie przeprowadza dziekanat.

3. System po zakończeniu badania generuje raport z badania w JSA, który powinien przeanalizować promotor.

4. W zależności od uzyskanych wskaźników, promotor ma możliwość:

a. wykluczenia z badania zapożyczonego fragmentu pracy w wyniku weryfikacji szczegółowej, dopuszczając do pozostawienia jego treści, pomimo że został on zapożyczony z innego źródła;

b. skierowania pracy do poprawy przez studenta, w tym w szczególności do uzupełnienia informacji o źródłach pochodzenia tekstu;

c. nie dopuścić pracy do egzaminu dyplomowego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt a, promotor wskazuje przyczynę wykluczenia. Po dokonaniu wykluczeń promotor poddaje pracę kolejnemu badaniu w JSA.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt b, promotor wyznacza indywidualny termin ponownego badania pracy dyplomowej.

7. Zlecenie przeprowadzenia badania pracy dyplomowej przygotowanej przez określonego studenta i przez tego samego promotora w systemie JSA może być powtórzone trzykrotnie.

8. Praca dyplomowa, w której wiodący współczynnik podobieństwa przekroczy 30%, pomimo dokonanych przez promotora wykluczeń i poprawek przez studenta, nie może być dopuszczona do egzaminu dyplomowego.

9. W sytuacji, gdy pomimo wykluczeń współczynnik ten jest przekroczony ostateczną decyzję o ewentualnym dopuszczeniu do obrony podejmuje promotor po uzasadnieniu jej w raporcie z badania w JSA i w porozumieniu z Dziekanem. Jednak nie może on finalnie przekraczać 40%. W przeciwnym razie musi nastąpić zmiana tematu pracy dyplomowej.

10. Raport z badania w JSA (ogólny) stanowi element dokumentacji procesu dyplomowania.

§ 8. Dopuszczenie do egzaminu dyplomowego

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

– uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów określonych w planie studiów i programie nauczania, w tym również praktyki,

– zdobycie odpowiedniej liczby punktów ECTS potwierdzających osiągnięcie efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów,

– otrzymanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej przez promotora i recenzenta,

– spełnienie wymogów określonych w systemie antyplagiatowym JSA,

– złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie na co najmniej dwa tygodnie przed planowaną datą obrony wraz z kartą obiegową, której wzór stanowi załącznik nr 5,

2. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, Dziekan kieruje pracę do innego recenzenta i po uzyskaniu pozytywnej oceny dopuszcza pracę do obrony.

3. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej do końca ostatniego semestru studiów w następujących terminach:

– do 30 czerwca – w odniesieniu do studiów kończących się w semestrze letnim,

– do 31 marca – w odniesieniu do studiów kończących się w semestrze zimowym.

4. Złożenie pracy powinno nastąpić nie później niż 14 dni przed przewidywanym terminem obrony. W okresie tym praca jest sprawdzana w systemie antyplagiatowym JSA, przekazywana recenzentowi do recenzji oraz przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

5. Student, który nie złoży pracy dyplomowej w terminie określonym w ust.3, może wystąpić do Dziekana o przedłużenie terminu jej złożenia. Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy nie dłużej niż o trzy miesiące. Podanie studenta w tej sprawie powinno być zaopiniowane przez promotora, który potwierdzi stopień zaawansowania pracy.

6. Dziekan skreśla studenta z listy w przypadku nie złożenia w przewidzianym terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

7. Decyzję o ponownym przyjęciu podejmuje Dziekan, który może zwolnić studenta z egzaminów uzupełniających i ograniczyć jego obowiązki do przygotowania pracy dyplomowej. Dziekan w porozumieniu z opiekunem kierunku może zezwolić na dokończenie wykonywanej pracy dyplomowej albo na ponowne jej wykonanie pod kierunkiem tego samego promotora.

§ 9. Egzamin dyplomowy

1. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym i odbywa się przez Komisją Egzaminacyjną. W przypadku osób z niepełnosprawnością dopuszcza się inną formę egzaminu, ustalaną na wniosek zainteresowanego.

2. W skład Komisji Egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący (Dziekan lub upoważniony przez Dziekana nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień co najmniej doktora, promotor i recenzent pracy dyplomowej. Recenzentem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. Dorobek i zainteresowania naukowe recenzenta powinny odpowiadać tematyce pracy dyplomowej.

3. Na wniosek studenta lub jego promotora, złożony nie później niż 30 dniu przed planowanym terminem egzaminu, za zgodą Dziekana może mieć on charakter otwarty. Osoby zaproszone uczestniczą w egzaminie w charakterze obserwatorów.

4. Recenzenta i termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan.

5. Student ma prawo przed egzaminem dyplomowym zapoznać się z ocenami uzyskanymi za pracę dyplomową i ich uzasadnieniem.

6. Egzamin powinien odbyć się w pierwszym możliwym terminie wynikającym z porządku roku akademickiego.

7. Przebieg egzaminu dyplomowego:

a) Dyplomant przedstawia krótką charakterystykę pracy dyplomowej ukazując temat, cel pracy i kluczowe osiągnięcia lub wnioski uzyskane w pracy.

b) Recenzent dokonuje wygłoszenia recenzji pracy.

c) Odpowiedź studenta na uwagi recenzenta.

d) Dyplomant udziela odpowiedzi na trzy pytania członków komisji egzaminacyjnej:

– pierwsze jest losowane z zestawu pytań z grupy przedmiotów podstawowych i kierunkowych,

– drugie z grupy przedmiotów specjalnościowych,

– trzecie jest związane z tematyką pracy dyplomowej,

e) Zestawy pytań losowanych podawane są do wiadomości studentów na początku ostatniego semestru seminaryjnego.

f) Treść pytań zostaje zapisana w protokole egzaminacyjnym. Członkowie Komisji mają prawo do zadawania dodatkowych pytań związanych z tematyką pracy – treść dodatkowych pytań nie jest rejestrowana w protokole egzaminacyjnym.

g) Komisja egzaminacyjna, pod nieobecność dyplomanta dokonuje ustalenia:

• Ocen z pracy dyplomowej wystawionych przez promotora i recenzenta.

• Ocenę egzaminu dyplomowego, przy ustaleniu, że każde pytanie zadane podczas egzaminu jest protokołowane i oceniane oddzielnie.

• Ocenę ukończenia studiów.

h) Komisja pod nieobecność dyplomanta dokonuje stosownych wpisów do protokołu egzaminu dyplomowego i składa podpisy.

i) Na zakończenie egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji informuje dyplomanta o ocenie egzaminu dyplomowego i w przypadku uzyskania oceny pozytywnej o ocenie ukończenia studiów i fakcie uzyskania odpowiedniego tytułu zawodowego.

8. Przy ocenie wyników egzaminu dyplomowego obowiązuje skala ocen liczona jako średnia z ocen poszczególnych odpowiedzi:

– bardzo dobry plus – od 5,1

– bardzo dobry – 4,8 – 5,0

– dobry – 4,0 – 4,7

– dostateczny – 3,0 -3,9

9. Ukończenie studiów następuje w dniu złożenia egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.

10. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów, który stanowi sumę:

– średnia ocen końcowych (z zaliczeń i z egzaminów) uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, wyrównana do dwóch miejsc po przecinku x 0,6

– ocena pracy dyplomowej x 0,3

– ocena z egzaminu dyplomowego x 0,1.

Do dyplomu ukończenia studiów wpisywana jest ocena końcowa zgodnie z zasadą:

– do 3,75 – dostateczny,

– od 3,76 do 4,75 – dobry,

– od 4,76 do 5,0 – bardzo dobry,

– od 5,1 – bardzo dobry plus.

11. Student, który uzyskał średnią ze studiów (włączając ocenę z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego) powyżej 4,76 oraz wykazał się nienaganna postawą otrzymuje dyplom z wyróżnieniem. Do rodziców studenta, który otrzymał dyplom z wyróżnieniem lub do innych wskazanych przez niego osób Władze Uczelni wysyłają list gratulacyjny.

12. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub usprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, Dziekan w porozumieniu z promotorem wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego jako ostateczny, który odbywa się nie wcześniej niż po upływie miesiąca i nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

13. W przypadku nie zgłoszenia się na egzamin dyplomowy lub uzyskania z powtórnego egzaminu oceny niedostatecznej, Dziekan wydaje decyzje o zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów lub skreśleniu z listy studentów. Decyzja o przygotowaniu nowej pracy dyplomowej lub modyfikacji już napisanej należy do promotora.

14. Protokoły z egzaminu dyplomowego wraz ze stosowną dokumentacją powinny być złożone do dziekanatu w ciągu 3 dniu od przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

§ 10. Archiwizowanie prac dyplomowych

1. Prace dyplomowe archiwizowane są zarówno w postaci papierowej (w teczce akt osobowych absolwenta), jak i w wersji elektronicznej – na nośniku CD/DVD dołączonym do pracy, w bazie elektronicznej prac dyplomowych Uczelni oraz bazie Systemu POL-on, na zasadach określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

2. Archiwizacją prac dyplomowych zajmuje się dziekanat.

3. Zgodnie z wymogami prawa Uczelnia archiwizuje prace dyplomowe przez 50 lat.

§ 11. Postanowienia końcowe

Powyższy Regulamin dyplomowania obowiązuje studentów rozpoczynających studia od dnia 1 października 2018.

Załączniki:

1. Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej wraz z oświadczeniem autora, że praca została przygotowana samodzielnie oraz zgoda lub jej brak na udostępnienie pracy.

2. Wytyczne dotyczące strony tytułowej.

3. Wzór listy tematów prac dyplomowych oraz wykazu studentów uczestniczących w seminarium dyplomowym.

4. Wzór karty obiegowej.

5. Wzór recenzji i oceny pracy licencjackie.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!