Gdzie szukać pracy po studiach w zakresie bezpieczeństwa narodowego?

Podziel się

Dbałość o wysoki poziom bezpieczeństwa w skali lokalnej, wewnątrzpaństwowej oraz międzynarodowej należy do głównych zadań państwa. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów do spraw bezpieczeństwa uczelnie humanistyczne oraz resortowe służb mundurowych oferują miejsca na kierunku bezpieczeństwo narodowe, który przygotowuje kadry mogące w przyszłości zasilić struktury administracji samorządowej i państwowej.

 

Jakie są wymagania wobec kandydatów na studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe?

W zakresie wymagań formalnych nie ma różnicy w porównaniu z innymi kierunkami studiów — trzeba ukończyć szkołę średnią i zdać maturę. Największe szanse mają kandydaci, którzy uzyskali wysokie oceny z rozszerzonej matury z następujących przedmiotów: historii, geografii, języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i wiedzy o społeczeństwie. Podczas rekrutacji brane są pod uwagę najczęściej punkty z dwóch przedmiotów. Większość uczelni tworzy listy przyjętych na studia wyłącznie na podstawie konkursu wyników matur, ale są także szkoły zapraszające kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne.

Od kandydatów wymaga się szerokiej wiedzy na tematy polityczne, społeczne i dotyczące obronności. Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe dają możliwość realizowania się zarówno tym, których interesują służby mundurowe, jak i przyszłym pracownikom służby cywilnej. Szczególne warunki działania w sytuacjach kryzysowych wymagają od kandydatów wysokiej odporności na stres. Niezwykle przydatną kompetencją jest swobodne poruszanie się w środowisku IT.

 

Bezpieczeństwo narodowe — tematyka studiów

Podczas studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe poruszanych jest szereg zagadnień z różnych dziedzin. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się między innymi: socjologia, wiedza o państwie i prawie, prawo administracyjne, prawo karne, prawo obronne RP, psychologia, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, zarządzanie kryzysowe, międzynarodowe strategie bezpieczeństwa, metodologia badań bezpieczeństwa.

 

Bezpieczeństwo narodowe — gdzie można znaleźć zatrudnienie

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zasilić służby mundurowe (wojsko, policję, straż graniczną, służbę celną, ochronę kolei) lub specjalne (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Absolwenci mogą również kandydować do pracy w Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Więziennej oraz na stanowiska w placówkach straży miejskiej lub gminnej. Z dyplomem specjalisty do spraw bezpieczeństwa narodowego można się starać o stanowisko w służbie dyplomatycznej. Miejsca dla specjalistów mają również zespoły reagowania kryzysowego na różnych szczeblach administracji centralnej lub terytorialnej.

Absolwenci bezpieczeństwa narodowego są poszukiwani przez różne podmioty gospodarcze. Najczęściej zajmują w nich stanowiska specjalistów do spraw bezpieczeństwa. Praca dla absolwentów bezpieczeństwa narodowego oferowana jest m.in. w komórkach bezpieczeństwa przy portach lotniczych, morskich, większych dworcach kolejowych, a więc w miejscach zagrożonych potencjalnymi atakami terrorystycznymi, katastrofami komunikacyjnymi lub ekologicznymi. Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa to także solidna podstawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek w zakresie ochrony mienia i ludzi, usług detektywistycznych oraz doradzania w kwestiach bezpieczeństwa.


Podziel się