Logistyka w zarządzaniu kryzysowym

Podziel się

Zarządzanie logistyczne – zawód z przyszłością

Zarządzanie jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych kierunków w Polsce. Daje on możliwości do zapewnienia warunków efektywnego funkcjonowania osób, dóbr i tak dalej. Jednakże, czy w dobie zmieniającej się rzeczywistości, nie warto poszerzyć zakres swoich działań. Takie możliwości daje zarządzanie logistyczne – kierunek, zwany również logistyką w zarządzaniu kryzysowym. Polega on na skutecznym i efektywnym zarządzaniu zasobami technicznymi, technologicznymi, informacyjnymi, finansowymi, personalnymi itp.

Triada działań, czyli krok po kroku, jak działa zarządzanie logistyczne

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

W przypadku wystąpienia zagrożenia, wszystkie czynności kryzysowe opierają się na trzech głównych działaniach. Są nimi:

  1. Przygotowanie do wystąpienia ewentualnego zagrożenia,
  2. Zdecydowana i właściwa reakcja na zagrożenie,
  3. Usuwanie zagrożenia oraz skutków, jakie ze sobą niesie.

Dzięki temu zarządzanie logistyczne sprawia, że każda czynność kryzysowa rozpracowywana jest w sposób skuteczny i zaplanowany. Zawsze lepiej jest mieć plan, gdyż dzięki niemu można zażegnać wiele negatywnych skutków danego wydarzenia. Ponadto zarządzanie logistyczne umożliwia nabycie wielu innych możliwości, między innymi determinant zabezpieczenia logistycznego. Dzięki temu student pozna, krok po kroku, wszystkie niezbędne czynności, które należy wykonać przy niebezpieczeństwie logicznym.

Logistyka w zarządzaniu kryzysowym polega na racjonalnym, wydajnym, skutecznym i niezawodnym zarządzaniu posiadanymi zasobami (chodzi o zasoby techniczne, technologiczne, informacyjne, finansowe, personalne itp.) w celu przeciwdziałania zagrożeniom, a także podczas likwidacji ich skutków. Logistyczne aspekty zarządzania kryzysowego opierają się na triadzie działań: pierwszą fazą jest przygotowanie do wystąpienia ewentualnego zagrożenia, kolejny element stanowi jak najszybsza i najbardziej właściwa reakcja na zagrożenie, natomiast ostatnim etapem jest usuwanie zagrożenia oraz skutków, jakie ze sobą niesie.

Celem zabezpieczenia logistycznego jest zapewnienie warunków organizacyjnych sprawnego i efektywnego dysponowania zasobami finansowymi, materiałowymi i ludzkimi w działaniach związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Determinanty zabezpieczenia logistycznego:

1) Zapewnienie poszkodowanym niezbędnej pomocy medycznej.
2) Zapewnienie poszkodowanym warunków przetrwania.
3) Duża liczba poszkodowanych i ekstremalne warunki wymagające zastosowania zmasowanego potencjału logistycznego.
4) Bardzo duża różnorodność zjawisk towarzyszących:
— katastrofom naturalnym;
— awariom technicznym;
— niepokojom społecznym;
— zdarzeniom terrorystycznym.

Zorganizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu logistycznego spoczywa na barkach szefa zabezpieczenia logistycznego. W odniesieniu do zarządzania kryzysowego system taki powinien być przede wszystkim odpowiednio przygotowany — jest to pierwszy ważny aspekt w walce z kryzysem. Najpierw należy rozpoznać zagrożenie i jego czynniki. Następnie pokazać i „obnażyć” wadliwe składniki, np. błędne funkcjonowanie jakiegoś systemu. W dalszej kolejności należy obliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia i ustalić alternatywne koncepcje działania. Po wystąpieniu stanu kryzysowego należy usunąć jego skutki. W związku z tym w systemie logistycznym powinny być zgromadzone odpowiednie siły i środki (ludzie i sprzęt) przeznaczone do walki z kryzysem. Istotną rolę odgrywa w tym przypadku wykwalifikowana kadra, posiadająca niezbędne umiejętności, np. podejmowania szybkich decyzji, komunikowania się z innymi podmiotami oraz trafnego selekcjonowania problemów. Przygotowując plan zarządzania kryzysowego, nie można też zapominać o stworzeniu planu komunikacyjnego na wypadek rozmaitych negatywnych zdarzeń, jakie mogą wystąpić w sytuacji kryzysowej. Taki plan określa nie tylko kanały komunikacji i osoby odpowiedzialne za udzielanie informacji, ale także brzmienie kluczowych komunikatów, które muszą być spójne dla wszystkich odbiorców.

Logistyka sytuacji kryzysowych to suma wszystkich działań organów i wykonawców zadań logistycznych, dzięki którym realizuje się kształtowanie i kontrola procesów zaopatrzeniowych i usługowych w łańcuchach logistycznych organizowanych w sytuacjach kryzysowych. Przez integrację i synchronizację (harmonizację) działań logistycznych niezbędne zaopatrzenie i usługi logistyczne docierają do wszystkich osób poszkodowanych w odpowiednim czasie, w odpowiednie miejsca, w odpowiednich ilościach i w odpowiedniej jakości.

Myślą przewodnią działań logistycznych podejmowanych w sytuacjach kryzysowych jest możliwie jak najszybsze dotarcie z niezbędnym zaopatrzeniem i usługami logistycznymi do wszystkich potrzebujących. Wielkość koniecznych dostaw zaopatrzenia oraz zakres usług logistycznych mogą być określone według minimalnych norm, bowiem istotą działań logistycznych w sytuacjach kryzysowych jest zapewnienie osobom poszkodowanym możliwości przetrwania. W zakresie środków zaopatrzenia priorytet stanowią woda pitna, żywność, odzież i energia (elektryczna i cieplna), w zakresie usług logistycznych zaś — pomoc medyczna (przedsięwzięcia ratujące życie i zdrowie) i usługi gospodarczo‐bytowe (przygotowanie posiłków, wypiek chleba, zakwaterowanie, usługi handlowe itp.).

 

Marzena Zdzymira


Podziel się